Tập đoàn NIDEC - KCN Cao TP.HCM tuyển dụng 22 kỹ sư giỏi chuyên môn và ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Kinh gui: Phong CTSV - Truong Dai hoc Hang Hai VN

 

Hien nay, tap doan NIDEC (gom 5 cong ty: Cong ty NIDEC Sankyo, Cong ty NIDEC Viet Nam Corporation, Cong ty NIDEC Servo, Cong ty NIDEC Copal va Cong ty NIDEC Seimitsu Corporation - Cac cong ty tren tap trung vao cac linh vuc: San xuat dong co chinh xac, San xuat linh phu kien cho xe o to, mo-to chinh xac dung cho cac thiet bi di dong va ky thuat so, ...) da lam viec va thong nhat voi Ban Quan ly Khu Cong nghe cao Tp.HCM ve viec thanh lap Trung tam Nghien cuu Trien khai cua Tap doan NIDEC tai day, nham day manh hoat dong nghien cuu va trien khai cac linh vuc cong nghe cao, nang cao chat luong nguon nhan luc tai Viet Nam.

 

Trung tam Nghien cuu Trien khai cua Tap doan NIDEC du kien khi di vao hoat dong co nhu cau tuyen dung khoang 200 ky su uu tu, gioi chuyen mon ve cac linh vuc Dien, Dien tu, Co khi, Ky thuat may, Ky thuat dien va Cong nghe may tinh,... Nham chuan bi doi ngu nhan su chu chot cho Trung tam R&D nay, tap doan NIDEC dang tuyen dung 22 ky su gioi chuyen mon va ngoai ngu (Tieng Anh), co dam me nghien cuu cong nghe cua Nhat Ban va co kha nang thich nghi cao doi voi cong viec. 22 ky su nay sau khi duoc tuyen dung se co co hoi duoc cu di dao tao tai Trung tam R&D cua tap doan NIDEC tai Nhat Ban.

 

Trung tam Dao tao duoc Truong ban Ban quan ly Khu Cong nghe cao Tp.HCM giao nhiem vu la dau moi tim kiem, sang loc ung vien cho viec tuyen dung nhan su phuc vu du an thanh lap Trung tam R&D cua tap doan NIDEC. Thoi gian nhan ho so den het ngay 22/7/2017 va thoi gian phong van ung vien du kien trong 02 ngay, tu ngay 07-08/8/2017.

 

Nay Trung tam Dao tao Khu CNC kinh chuyen thong tin nay den Quy Truong, rat mong Quy Truong thong tin den cac phong ban lien quan va cac ky su cung nhu cac ban sinh vien sap tot nghiep quan tam nop ho so du tuyen.

Chi tiet xem file dinh kem.

Tran trong cam on.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN