TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG

#1771 Thong tin tuyen dung

TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM - VNPT
VIEN THONG HAI PHONG
------------

THONG BAO TUYEN DUNG

 

 

Vien thong Hai Phong (VNPT Hai Phong) - Chi nhanh Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) co nhu cau tuyen dung Nhan vien ky thuat nhu sau:
1. So luong tuyen dung: 25-35 nguoi
2. Hinh thuc tuyen dung: Xet duyet ho so
3. Hinh thuc hop dong: Hop dong ky qua cong ty dich vu va Hop dong cong tac vien
4. Yeu cau doi voi lao dong tuyen dung:
- Do tuoi: duoi 30;
- Suc khoe: Co du suc khoe de lam viec; chiu duoc ap luc cong viec cao.
- Trinh do chuyen mon: Tu trung cap tro len, uu tien nguoi co bang cao dang, dai hoc chuyen nganh ve Dien, Dien tu, Dien tu vien thong hoac CNTT, nguoi nop ho so som.
5. Chuc danh cong viec: Nhan vien ky thuat vien thong
6. Cong viec chinh: Xu ly, lap dat dich vu vien thong (Internet, MyTV,...).
7. Dia diem lam viec: Tai cac dia ban Quan/Huyen thuoc thanh pho Hai Phong.
8. Dieu kien lam viec: Lam viec theo che do khoan san pham, cong viec (8 gio/ngay, 48 gio/tuan). 
9. Quyen loi:
- Thu nhap khoi diem hang thang: Tu 5 - 7 trieu dong/thang
- Sau tu 3 den 6 thang, neu lam thanh thao cong viec tren se duoc xet chuyen doi hinh thuc su dung lao dong, co ky hop dong ngan han voi cong ty dich vu, voi muc thu nhap binh quan nam tu 8 - 15 trieu/thang, duoc dong BHXH, BHYT va ho tro kinh phi di lai, dien thoai, cong doan phi.
10. Ho so gom:
- Ban mem CV gui truoc qua email (truongvx.hpg@vnpt.vn), 
+ Noi dung CV neu ro qua trinh hoc tap, cong tac, ky nang ban than
- Ban cung CV, So yeu ly lich co xac nhan cua dia phuong, Bang cap, chung nhan lien quan (Ban sao cong chung) nop truc tiep sau khi co thong bao qua dien thoai hoac email.
- Han nop ho so truoc 25/08/2018.
Thong tin chi tiet lien he voi anh Vu Xuan Truong theo so may 0912.331.678 hoac email ve truongvx.hpg@vnpt.vn ./.

Hai Phong, ngay 20 thang 07 nam 2018

VNPT HAI PHONG

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN