Nhiệm vụ của sinh viên

Nhiem vu cua sinh vien

1. Chap hanh chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc va cac quy che, noi quy, dieu le cua Nha truong.

2. Khi den truong hoc tap va cong tac, sinh vien phai chap hanh quy dinh dong phuc (dau toc, mu, quan, ao, giay/ dep, deo the sinh vien): Tu Thu Hai den Thu Nam, sinh vien mac dong phuc; sinh vien nganh di bien phai di giay den; sinh vien cac nganh khac di giay hoac dep quai hau. Cac ngay con lai khong yeu cau dong phuc nhung phai dam bao lich su (khong mac ao phong, quan rach, ...).

3. Ton trong nha giao, can bo va nhan vien cua Nha truong; doan ket, giup do lan nhau trong qua trinh hoc tap va ren luyen; thuc hien tot nep song van minh.

4. Sinh vien co nghia vu tham gia truc an ninh theo ke hoach phan cong cua Nha truong, truc an ninh khu noi tru (doi voi sinh vien o noi tru), gop phan giu gin va bao ve tai san cua Nha truong; xay dung, bao ve va phat huy truyen thong cua Nha truong.

5. Thuc hien nhiem vu hoc tap, ren luyen theo chuong trinh, ke hoach giao duc, dao tao cua Nha truong; chu dong tich cuc tu hoc, nghien cuu, sang tao va tu ren luyen dao duc, loi song.

6. Sinh vien cac nganh di bien (Dieu khien tau bien, Khai thac May tau bien) phai ren luyen theo che do quy dinh cua nganh nghe va duoc o noi tru trong 03 nam dau doi voi he Dai hoc, 02 nam dau doi voi he Cao dang.

7. Thuc hien day du quy dinh ve viec kham suc khoe dau khoa, cuoi khoa va kham suc khoe dinh ky trong thoi gian hoc tap theo quy dinh cua Nha truong. Sinh vien nganh di bien phai thoa man cac quy dinh tuyen sinh rieng cua Truong theo yeu cau cua nghe nghiep di bien.

8. Dong hoc phi, bao hiem y te va cac chi phi co lien quan theo dung thoi han quy dinh.

9. Tham gia lao dong cong ich, hoat dong tinh nguyen, hoat dong xa hoi, vi cong dong phu hop voi nang luc va suc khoe theo yeu cau cua Nha truong.

10. Chap hanh nghia vu lam viec co thoi han theo su dieu dong cua Nha nuoc khi duoc huong hoc bong, chi phi dao tao do Nha nuoc cap hoac do nuoc ngoai tai tro theo Hiep dinh ky ket voi Nha nuoc, neu khong chap hanh phai boi hoan hoc bong, chi phi dao tao theo quy dinh.

11. Tham gia phong, chong tieu cuc, gian lan trong hoc tap, thi cu va cac hoat dong khac cua sinh vien, can bo, giao vien; kip thoi bao cao voi khoa (don vi co SV), phong chuc nang, Hieu truong hoac cac co quan co tham quyen khi phat hien nhung hanh vi tieu cuc, gian lan trong hoc tap, thi cu hoac nhung hanh vi vi pham phap luat, vi pham noi quy, quy che khac cua sinh vien, can bo, giao vien trong truong.

12. Tham gia giu gin trat tu, an toan giao thong, phong chong toi pham, te nan xa hoi trong truong hoc, gia dinh va cong dong.

13. Thuc hien cac nhiem vu khac co lien quan theo quy dinh cua phap luat va cua Nha truong.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN