Hướng dẫn về thi tin học văn phòng quốc tế chuẩn đầu ra tốt nghiệp

Huong dan ve thi tin hoc van phong quoc te chuan dau ra tot nghiep

Can cu theo quyet dinh so: 1312/QD-DHHHVN-DT Chuan dau ra tot nghiep ve tin hoc van phong quoc te (MOS. Ap dung voi sinh vien Dai hoc va Cao dang tu khoa 54 tro di)

Ban giam hieu quy dinh thong nhat viec ap dung chuan dau ra tot nghiep ve Tin hoc van phong doi voi sinh vien he chinh quy cua nha truong, cu the nhu sau:

5.1. Doi tuong ap dung

Sinh vien Dai hoc va Cao dang tu khoa 54 (nhap hoc tu nam 2013)

5.2. Loai hinh chuan Tin hoc van phong

Dat cac chung chi Tin hoc van phong quoc te MOS (Microsoft Office Specialist) cua Certiport - Hoa ky, theo 02 noi dung:

+ Microsoft Word 2010 (diem thi ? 700).

+ Microsoft Excel 2010 (diem thi ? 700).

5.3. Cong tac dao tao huan luyen va to chuc thi sat hach

Giao cho trung tam Ung dung & Phat trien Cong nghe thong tin (CITAD) phoi hop voi Khoa Cong nghe thong tin va IIG Viet Nam luyen thi va to chuc thi sat hach.

5.4. Luu tru va cong nhan dat chuan.

Ket thuc moi dot thi sat hach, Trung tam Ung dung & Phat trien Cong nghe thong tin co trach nhiem luu tru, tong hop ket qua thi cua sinh vien tu IIG Viet Nam va gui ve phong Dao tao Nha truong lam co so cong nhan chuan dau ra cho Sinh vien.

5.5. Dang ky luyen thi va thi sat hach

De dang ky lop luyen thi va tham du thi sat hach, Sinh vien mang chung minh thu nhan dan, the sinh vien den dang ky tai Trung tam Ung dung & Phat trien Cong nghe thong tin - Phong 108 nha A5 hoac phong 201 nha B3 khu Giang duong B (gan Cau Rao 1); website: www.citad.vn; trang facebook: facebook.com/citad.vn .

  • Le phi thi doi voi SV Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam: 500.000 d/mon.
  • Le phi thi doi voi SV ngoai Truong hoac hoc vien tu do: 760.000 d/mon.
  • Le phi luyen thi: 880.000 d/mon
  • To chuc lop hoc va thi theo hang thang.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN