Hướng dẫn sinh viên đăng ký nội trú, ngoại trú.

Huong dan sinh vien dang ky noi tru, ngoai tru.

Buoc 1. SV Truong DHHHVN duoc tao dieu kien o noi tru ky tuc xa SV, ngoai tru ngoai ky tuc xa phai viet don (noi tru BM.03.QT.CTSV.11, Ngoai tru BM.01.QT.CTSV.11) nop cho Tro ly CTSV Khoa/Vien, Ban quan ly khu noi tru ky tuc xa SV. Rieng nganh Dieu khien tau bien, May tau bien noi tru ky tuc xa bat buoc 03 nam dau (voi he dai hoc) va 02 nam dau (voi he cao dang).

Buoc 2. Khoa/Vien, Ban quan ly khu noi tru ky tuc xa lap danh sach lop theo doi SV noi, ngoai tru theo BM.05.QT.CTSV.11 de quan ly SV. Lap bao cao, nhap vao he thong (Mang noi bo cua nha truong) hang thang / hoc ky / nam hoc, bao cao Ban Giam hieu qua Phong CTSV.

Buoc 3. Can cu vao bao cao cua cac Khoa/ Vien, Ban quan ly KNT. Phong CTSV tong hop bao cao dinh ky BGH trong giao ban CTSV thang, tong ket CTSV nam.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN