Hướng dẫn sinh viên đăng ký nội trú, ngoại trú.

Hướng dẫn sinh viên đăng ký nội trú, ngoại trú.

Bước 1. SV Trường ĐHHHVN được tạo điều kiện ở nội trú ký túc xá SV, ngoại trú ngoài ký túc xá phải viết đơn (nội trú BM.03.QT.CTSV.11, Ngoại trú BM.01.QT.CTSV.11) nộp cho Trợ lý CTSV Khoa/Viện, Ban quản lý khu nội trú ký túc xá SV. Riêng ngành Điều khiển tàu biển, Máy tàu biển nội trú ký túc xá bắt buộc 03 năm đầu (với hệ đại học) và 02 năm đầu (với hệ cao đẳng).

Bước 2. Khoa/Viện, Ban quản lý khu nội trú ký túc xá lập danh sách lớp theo dõi SV nội, ngoại trú theo BM.05.QT.CTSV.11 để quản lý SV. Lập báo cáo, nhập vào hệ thống (Mạng nội bộ của nhà trường) hàng tháng / học kỳ / năm học, báo cáo Ban Giám hiệu qua Phòng CTSV.

Bước 3. Căn cứ vào báo cáo của các Khoa/ Viện, Ban quản lý KNT. Phòng CTSV tổng hợp báo cáo định kỳ BGH trong giao ban CTSV tháng, tổng kết CTSV năm.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook