Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Việt Nam) tại VSIP Hải Phòng​ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 
Cong ty TNHH Kein Hing Muramoto (Viet Nam) tai VSIP Hai Phong  THONG BAO TUYEN DUNG

Chi nhanh Cong ty TNHH Kein Hing Muramoto (Viet Nam) tai VSIP Hai Phong, Huyen Thuy Nguyen, Thuoc KKT Dinh Vu, Hai Phong, Viet Nam la cong ty 100% von nuoc ngoai chuyen san xuat, dinh hinh, gia cong chinh xac, lap rap chi tiet, san xuat va che tao cac dung cu va khuon can tuyen gap:
 
1) NHAN VIEN KY THUAT (SUA CHUA VA BAO DUONG KHUON).
2) CONG NHAN SAN XUAT
 
Yeu cau:
*             Doi voi vi tri : Cong nhan san xuat
-              Nam, nu tuoi tu 18 tro len
 
*             Doi voi vi tri : Nhan vien Ky thuat sua chua va bao duong khuon
-              Nam, tuoi tu 22 tro len (Doi voi vi tri so 1)
-              Suc khoe tot, nang dong
-              Co kha nang giao tiep tot bang tieng Anh 
-              Gioi toan hoc va logic
-              Co kien thuc va ky nang su dung may tinh (Word, Excel, Power point ...)
-              Tot nghiep Cao Dang, Dai hoc chuyen nganh Co khi, ky thuat.
-              Uu tien nhung nguoi co kinh nghiem ve sua chua va bao duong khuon
Quyen loi:
-                 Nguoi duoc tuyen dung se duoc huong day du cac che do theo quy dinh cua nha nuoc Viet Nam nhu: Bao hiem xa hoi, y te va cac che do bao ho lao dong khac.
-                Thoi gian lam viec tu thu 2 den thu 6 va mot thang lam 2 thu 7.
Muc luong: Thoa thuan
-              - Tien luong lam them gio se duoc tinh theo qui dinh cua nha nuoc
-              - Chuong trinh dao tao trong va ngoai nuoc cho nguoi lao dong cho tung vi tri theo ke hoach cua cong ty
-              To chuc cho nguoi lao dong tham gia tham quan du lich, trien lam trong nuoc va mot so quoc gia khac nhu: Nhat Ban, Thai Lan, Singapore hoac du tiec tai cong ty me o Malaysia theo ke hoach cua cong ty
-              Nhieu che do va qua tang hap dan cho nguoi lao dong lam viec lau dai trong cong ty nhu qua tang doi voi nguoi lao dong lam viec cho cong ty tu 10 nam tro len la 1 chiec tivi....
-              Cong ty ho tro dac biet cho nguoi lao dong lam viec tu 3 nam tro len khi mua xe may: Ware alpha, Airblade, SH mode va SH150i.
 
-              Ho so xin viec bao gom:
-              CV Tieng Viet va Tieng Anh - Doi voi vi tri so 1
-              Don xin viec viet tay
-              So yeu ly lich co xac nhan cua chinh quyen dia phuong
-              Ban sao co cong chung bang tot nghiep pho thong trung hoc hoac bang cao dang, dai hoc va cac chung chi khac (neu co)
-              Giay kham suc khoe (Benh vien cap huyen tro len)
-              Ban sao co cong chung giay khai sinh
-              Chung minh nhan dan co cong chung (02 ban)
-              So ho khau cong chung
-              Giay xac nhan dan su
-              4 anh 3x4
 
 
Han nop CV: Tu ngay 19/10/2017 den ngay 30/10/2017
CV gui ve mail: duchanh@vimaru.edu.vn voi tieu de: PV-Keinhing-ho ten-sdt
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
 
 
Nhóm tin tuyển dụng: 
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook