CÔNG TY TNHH FLAT (VIỆT NAM) TUYỂN DỤNG

Cong ty TNHH Flat (Viet Nam) la Cong ty co 100% von dau tu nuoc ngoai, tong muc dau tu la 225 trieu do la My, tuong duong 4.938,150 ti dong. Cong ty duoc thanh lap vao 28/07/2016, do So Ke hoach va dau tu TP hai Phong cap Giay chung nhan dang ky kinh doanh so 0201735798. Chu Dau Tu la Flat (Hong Kong) Co., Limited la cong ty con cua Tap doan Flat Glass Group Co., Ltd. (FGG). FGG la cong ty niem yet tren thi truong chung khoan Hong Kong, ma so 6865.HK. Ngoai Flat (Hong Kong) Co.,Limited, FGG cung dang so huu 100% von cua 6 cong ty con khac gom Shanghai FlatGlass Co., Ltd., Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd., Anhui Flat Solar Glass Co.,Ltd., Anhui Flat Solar Material Co., Ltd., Zhejiang Flat Glass Co., Ltd.,Jiaxing Flat New Energy Technology Co., Ltd. Flat Group cung cap 4 nhom san pham chinh: Kinh nang luong mat troi, Kinh noi, Kinh tiet kiem nang luong va Kinh noi that gia dinh. Tinh den nay, hon 45% tong san pham duoc xuat khau sang Chau Au, Nhat Ban va Hoa Ky. FGG la mot trong nhung tap doan san xuat kinh nang luong hang dau tren the gioi. San pham chiem 20% thi phan the gioi. Kinh nang luong mat troi cua FGG uy tin va dat tieu chuan cao trong nen cong nghiep quang dien tren the gioi.
Nam 2015, FGG dat doanh thu ban hang tuong duong gan 452 trieu do la My va 67 trieu do la My loi nhuan.
85% san luong san pham nha may se chu yeu duoc xuat sang thi truong Dong Nam A, chau Au, An Do, Han Quoc va Nhat Ban.  Con 15%  san luong con lai se duoc ban cho cac don vi san xuat mo-dun quang dien noi dia.
Du an nham den muc tieu xay dung hai lo kinh nang luong mat troi cong suat 1000 tan/ngay moi lo, cung voi cac trang thiet bi xu ly sau (se duoc dau tu thanh 2 giai doan). Cong suat thiet ke la 1600 tan/ngay hay 580.000 tan/nam, tuong ung voi san luong dien mat troi 10GW, uoc tinh doanh thu hang nam dat 7000 ti dongva loi nhuan khoang 35%. Du kien du an se dong gop khoang 400 ti dong/nam cho ngan sach thanh pho va tao cong an viec lam truc tiep cho 600 nguoi lao dong.
 
    Hien tai Cong ty Flat dang co nhu cau tuyen dung trong cac chuyen nganh sau,:
1. Ky su xay dung: 2 nguoi
(NOI DUNG CONG VIEC
* Thuc hien kiem tra, giam sat, nghiem thu cac cong viec thi cong cua Nha thau thi cong theo phan cong nhiem vu, dam bao yeu cau ve ky thuat, chat luong va tien do;
* Huong dan, kiem tra va ky ho so chat luong, ban ve hoan cong, xac nhan cong viec cua nha thau phu hop voi thuc te thi cong tai cong trinh;
* Phoi hop voi can bo chuyen trach de thuc hien cong tac giam sat an toan lao dong, ve sinh moi truong, PCCC trong qua trinh thi cong cua Nha thau theo quy dinh;
* Kiem tra, nghiem thu vat lieu dau vao theo dung yeu cau thiet ke, quy dinh cua du an;
* Kiem tra, giam sat quy trinh thi cong cua Nha thau theo dung yeu cau ky thuat, bien phap thi cong duoc duyet;
* Danh gia nang luc cac Don vi tu van thiet ke/ tham tra/ giam sat / va Don vi thi cong de de xuat lua chon lam Nha thau;
YEU CAU CONG VIEC
Hoc van va kinh nghiem:
- Ky su xay dung. Tot nghiep dai hoc chinh quy chuyen nganh: Xay dung dan dung va cong nghiep, Cong trinh thuy
- Co hieu biet, kinh nghiem trong giam sat thi cong cac cong trinh cong nghiep, cong trinh nha cao tang, cong trinh cang.
- Co kha nang xu ly tinh huong, cong viec phat sinh ngoai cong truong;
- Chap nhan sinh vien moi ra truong
KY NANG CA NHAN:
- Thanh thao cac phan mem chuyen nganh va phan mem van phong (MS Office).
- Ky nang giao tiep, truyen dat thong tin va thuyet trinh tot.
- Ky nang lap ke hoach va bao cao.
- Tu tin, tich cuc va chu dong trong cong viec.
- Lam viec theo nhom va lam viec doc lap.
- Biet tieng Trung la mot loi the. 
- Chap nhan sinh vien moi ra truong)
2. Dien cao the: 2 nguoi 
3. Tu dong hoa dien (co dien) (bang cao dang tro len): 5 nguoi
4. Phien dich tieng Trung: 3 nguoi
5. Vat lieu vo co: 3 nguoi
6. Co khi: 6 nguoi.
========
Dang ky phong van: cac ban gui mail CV tieng Anh voi tieu de: PV-FLATGROUP-ho ten-sdt den mail: duchanh@vimaru.edu.vn
 
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
Email: 
duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: http://www.vimaru.edu.vn
http://www.ctsv.vimaru.edu.vn
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN