Cấp học bổng tài trợ cho sinh viên

Cap hoc bong tai tro cho sinh vien

Buoc 1: Can cu vao Cong van huong dan cua nha tai tro ve viec cap hoc bong cho SV Phong cong tac SV thong bao toi cac Khoa/Vien.

Buoc 2: Khoa/Vien trien khai lua chon SV theo nhung tieu chi nha tai tro yeu cau, gui danh sach BM.01.QT.CTSV.08 ve viec lua chon SV duoc nhan hoc bong ve Phong CTSV.

Buoc 3: Phong CTSV tap hop danh sach SV duoc du tuyen hoc bong trinh Ban Giam hieu ky duyet va gui cong van de nghi toi nha tai tro.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN