Tổ chức kỳ thi phụ đợt tháng 04/2017

 

THONG BAO NHAC NHO Ve viec to chuc ky thi phu dot thang 04/2017
Thuc hien ke hoach cua nam hoc 2016-2017, Nha truong thong bao ke hoach to chuc Ky thi phu dot thang 04/2017 nhu sau:

1. Doi tuong dang ky:

Sinh vien da du thi va dat diem F trong hoc ky I nam hoc 2016-2017 (cac hoc phan hoc tu 22/09/2016 den 31/12/2016).

2. Quy trinh dang ky:

- Thoi han dang ky: Tu 18h00 ngay 13/03/2017 den het ngay 19/03/2017.

- Hinh thuc dang ky: Dang ky truc tuyen tren website http://dktt.vimaru.edu.vn (giong nhu dang ky hoc phan).

- Het thoi han dang ky, Phong Dao tao se loai bo cac SV khong thuoc doi tuong dang ky o Muc 1, thong bao lich huong dan on tap va lich thi (xem tai website Truong).

3. Nop kinh phi on tap va du thi:

- Muc kinh phi: 150.000 dong/hoc phan.

- Thoi han: Tu ngay 21/03/2017 den 05/04/2017 vao gio hanh chinh.

- Dia diem: Nop tai Phong Ke hoach-Tai chinh (P. 109 Nha A1), chuyen khoan qua ngan hang HD Bank hoac Kho bac Nha nuoc TP Hai Phong.

4. To chuc huong dan on tap:

Cac Bo mon phan cong giang vien huong dan on tap cho cac lop hoc phan co tu 10 SV dang ky tro len vao cac ngay Thu Bay va Chu Nhat tu ngay 25/03/2017 den 02/04/2017.

5. To chuc thi:

- Lich thi vao cac ngay Thu Bay va Chu Nhat tu 08/04/2017 den 23/04/2017.

- Phong Khao thi & DBCL chu tri to chuc thi cho cac hoc phan thuoc Khoa Ly luan chinh tri, Khoa Ngoai ngu va Khoa Co so co ban co tren 40 SV dang ky.

- Cac Khoa/Vien chu tri to chuc thi cho cac hoc phan do don vi phu trach (tru cac hoc phan do Phong Khao thi & DBCL to chuc thi).

- Cac Bo mon cham thi va nop ket qua ve Giao vu Khoa/Vien de cap nhat vao phan mem quan ly dao tao truoc ngay 05/05/2017.

- Ket qua thi chi duoc dung de tinh diem trung binh chung tich luy, khong dung de tinh diem trung binh chung hoc ky va xet dieu kien du thi tot nghiep dot thang 03/2017.

6. Ghi chu:

- Tu nam hoc 2017-2018 Nha truong se khong to chuc ky thi phu, nhung SV bi diem F phai dang dang ky hoc lai trong cac hoc ky ke tiep.

- SV du thi cac hoc phan thuc tap dat diem "0" hoac vang thi thi phai lam Don xin du thi ky thi phu (theo mau tai P. 115B - Nha A1) va nop ve Phong Dao tao truoc 17h00 ngay 15/03/2017 de duoc xem xet du thi.

- SV da dang ky thi nhung khong nop kinh phi dung han se khong duoc thi va kinh phi no duoc chuyen sang hoc ky ke tiep.

- Ket thuc dot thi, Phong Dao tao lap phuong an chi tra kinh phi huong dan on tap, to chuc ky thi trinh Hieu truong xem xet phe duyet lam co so thanh toan cho cac don vi co lien quan, hoan thanh truoc ngay 15/05/2017

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN