Xét kỷ luật sinh viên

Xet ky luat sinh vien

Buoc 1. SV co hanh vi vi pham quy che cong tac SV phai lam ban tu kiem diem va tu nhan hinh thuc ky luat, sau do nop cho co van hoc tap (trong truong hop SV bo hoc dai ngay khong phai thuc hien buoc nay).

Buoc 2. Co van hoc tap chu tri hop voi tap the nhom hoc tap, phan tich va lam danh sach SV de nghi hinh thuc ky luat gui len Khoa/Vien hoac Ban quan ly khu Noi tru.

Buoc 3. Khoa/Vien hoac Ban quan ly khu Noi tru:

+ 3a: Gui thong bao ve muc do vi pham ky luat cua SV ve gia dinh SV trong thoi gian 15 ngay duoc lao dong giam diem phat (gui theo duong cong van cua Phong Hanh chinh Tong hop).  

+ 3b: Sau thoi gian 15 ngay neu SV khong lam don xin lao dong giam diem (theo Quy trinh lao dong giam diem phat (QT.CTSV 03), Hoi dong Cap co so xet ky luat SV vi pham, danh sach de nghi muc vi pham ky luat SV theo BM.01.QT.CTSV.07; BM.02.QT.CTSV.07 gui ve Phong CTSV.

- Doi voi cac truong hop muc ky luat khien trach, canh cao Khoa/ Vien hoac Ban quan ly khu Noi tru: ban hanh quyet dinh BM.03.QT.CTSV.07 (Gui QD o muc canh cao ve gia dinh theo duong cong van cua Phong Hanh chinh Tong hop (HCTH)).

Buoc 4. Can cu danh sach de nghi muc vi pham ky luat SV Phong CTSV soan quyet dinh trinh Ban Giam hieu ky duyet:

- Doi voi Quyet dinh ky luat 01 nam lap theo bieu mau BM.04.QT.CTSV.07

- Doi voi Quyet dinh ky luat Buoc thoi hoc lap theo bieu mau BM.05.QT.CTSV.07

Buoc 5. Phong CTSV gui cac Quyet dinh ve Khoa/ Vien chuyen mon hoac Ban QL khu NT.

Buoc 6. Khoa/ Vien chuyen mon (Don vi co SV hoac Ban quan ly khu Noi tru) nhan cac Quyet dinh, gui ve:

+ 6a: Gia dinh SV (gui theo duong cong van cua Phong Hanh chinh Tong hop).

+ 6b: Dia phuong noi SV cu tru (gui theo duong cong van cua Phong HCTH).

+ 6c: SV vi pham.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN