Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Xét kỷ luật sinh viên

Xét kỷ luật sinh viên

Bước 1. SV có hành vi vi phạm quy chế công tác SV phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, sau đó nộp cho cố vấn học tập (trong trường hợp SV bỏ học dài ngày không phải thực hiện bước này).

Bước 2. Cố vấn học tập chủ trì họp với tập thể nhóm học tập, phân tích và làm danh sách SV đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên Khoa/Viện hoặc Ban quản lý khu Nội trú.

Bước 3. Khoa/Viện hoặc Ban quản lý khu Nội trú:

+ 3a: Gửi thông báo về mức độ vi phạm kỷ luật của SV về gia đình SV trong thời gian 15 ngày được lao động giảm điểm phạt (gửi theo đường công văn của Phòng Hành chính Tổng hợp).  

+ 3b: Sau thời gian 15 ngày nếu SV không làm đơn xin lao động giảm điểm (theo Quy trình lao động giảm điểm phạt (QT.CTSV 03), Hội đồng Cấp cơ sở xét kỷ luật SV vi phạm, danh sách đề nghị mức vi phạm kỷ luật SV theo BM.01.QT.CTSV.07; BM.02.QT.CTSV.07 gửi về Phòng CTSV.

- Đối với các trường hợp mức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo Khoa/ Viện hoặc Ban quản lý khu Nội trú: ban hành quyết định BM.03.QT.CTSV.07 (Gửi QĐ ở mức cảnh cáo về gia đình theo đường công văn của Phòng Hành chính Tổng hợp (HCTH)).

Bước 4. Căn cứ danh sách đề nghị mức vi phạm kỷ luật SV Phòng CTSV soạn quyết định trình Ban Giám hiệu ký duyệt:

- Đối với Quyết định kỷ luật 01 năm lập theo biểu mẫu BM.04.QT.CTSV.07

- Đối với Quyết định kỷ luật Buộc thôi học lập theo biểu mẫu BM.05.QT.CTSV.07

Bước 5. Phòng CTSV gửi các Quyết định về Khoa/ Viện chuyên môn hoặc Ban QL khu NT.

Bước 6. Khoa/ Viện chuyên môn (Đơn vị có SV hoặc Ban quản lý khu Nội trú) nhận các Quyết định, gửi về:

+ 6a: Gia đình SV (gửi theo đường công văn của Phòng Hành chính Tổng hợp).

+ 6b: Địa phương nơi SV cư trú (gửi theo đường công văn của Phòng HCTH).

+ 6c: SV vi phạm.