TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ ADMIN CÔNG TY SHIPPING AGENCY (Đại lý hàng hải).

#1085
TUYEN NHAN VIEN CHAM SOC KHACH HANG VA ADMIN CONG TY SHIPPING AGENCY (Dai ly hang hai).

Yeu cau: 
- tot nghiep Truong DH Hang hai VN cac nganh: Kinh te van tai bien; Kinh te ngoai thuong; Quan tri tai chinh ke toan.
- nu;
- nhanh nhen, chiu kho, dam me cong viec va thich kinh doanh.
- giong chuan, khong ngong.

Che do:
- dong bao hiem theo Luat lao dong; 
- luong thao thuan muc cao so voi mat bang chung;

Contact:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN