Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2017 - 2018

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn trước 17h00 ngày 31/7/2017.

- Các Bộ môn gửi Bảng phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 04/8/2017 để cập nhật vào TKB.

- Sinh viên tìm hiểu các môn học của kỳ học kế tiếp trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lên kế hoạch đăng ký học phần (nên đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra mật khẩu, đổi mật khẩu bảo mật cao).

2. Đăng ký học phần

a. Đăng ký học phần lần 1 (từ 10/8/2017 đến 15/8/2017): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký http://dktt.vimaru.edu.vn. Cụ thể như sau:

- Hệ đào tạo chất lượng cao: Từ 12h00 ngày 10/08/2017 đến ngày 15/8/2017.

- Khóa 54 trở về trước: Từ 18h00 ngày 10/8/2017 đến ngày 15/8/2017. SV đăng ký ĐA tốt nghiệp hoặc học phần thay thế TN (Điều kiện: SV đã học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên, các học phần đang học trong kỳ phụ được tính là đạt yêu cầu).

- Khóa 55: Từ 18h00 ngày 11/8/2017 đến ngày 15/8/2017.

- Khóa 56 và 57: Từ 18h00 ngày 12/8/2017 đến ngày 15/8/2017.

b. Điều chỉnh thời khóa biểu (ngày 16/8/2017): Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV và mở thêm một số lớp học phần của kỳ 2 có nhiều SV muốn đăng ký.

c. Đăng ký học phần lần 2 (từ 17/8/2017 đến 20/8/2017): SV điều chỉnh lịch học đã đăng ký lần 1, đăng ký lại các học phần bị hủy do lớp ít hoặc đăng ký học phần khác trên cổng đăng ký trực tuyến.

d. Đăng ký học phần bổ sung/rút học phần (từ 17/8/2017 đến 22/8/2017): SV nộp Đơn xin đăng ký bổ sung/rút học phần về Phòng Đào tạo (P. 114B - Nhà A1)Sau 22/8/2017, Phòng Đào tạo sẽ hủy nhưng lớp học phần có ít sinh viên đăng ký.

e. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 18/9/2017 đến 22/9/2017): Sinh viên từ khóa 55 trở về trước nộp Đơn xin đăng ký học phần bổ sung về Phòng Đào tạo để được xem xét đăng ký bổ sung (tối đa 3 học phần). SV hoàn thành nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung trước 29/9/2017.

Ghi chú:

- Sinh viên hệ đào tạo ĐH chất lượng cao đăng ký học Giáo dục quốc phòng cùng với sinh viên hệ đại trà.

- Sinh viên chọn lớp Anh văn cơ bản 1,2,3 tương ứng với các mức độ điểm TOEIC (<=200, 201-350, >350) để thuận lợi cho quá trình học tập.

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại TKB trên cổng đăng ký.

3. Nộp học phí

a. Nộp học phí chính thức (từ 28/8/2017 đến 22/9/2017):

- SV nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 109 Nhà A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc nộp vào tài khoản của Trường (Số TK: 3712 cấp I tại Kho bạc nhà nước TP Hải Phòng).

- Lịch nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính của từng Khoa/Viện như sau:

+ Từ 28/8/2017 đến 01/9/2017: Khoa Kinh tế, Quản trị TC, Ngoại ngữ.

+ Từ 04/9/2017 đến 08/9/2017: Khoa Hàng hải, Máy TB, CNTT.

+ Từ 11/9/2017 đến 15/9/2017: Khoa Công trình, Điện - ĐT, Đóng tàu.

+ Từ 18/9/2017 đến 20/9/2017: Viện Cơ khí, Môi trường.

- Ngày 21/9/2017, Phòng Kế hoạch tài chính gửi danh sách SV chưa nộp học phí về Phòng Công tác sinh viên để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng học phí.

b. Nộp học phí bổ sung (từ 25/9/2017 đến 29/9/2017): SV có lý do đặc biệt làm đơn có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện và nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Sau ngày 29/9/2017, những SV chưa nộp học phí sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ của SV được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Rút học phần

- Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 18/9/2017 đến 06/10/2017), SV nộp Đơn về Phòng Đào tạo để được nhận điểm “R” nhưng không được trả học phí. Sau ngày 10/10/2017, SV xem danh sách các học phần được rút trên website của Phòng Đào tạo, khiếu nại (nếu có) trước ngày 16/10/2017.

5. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập tạm thời vào đầu học kỳ và in bản chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào đầu tuần thứ 6 của học kỳ (23/10/2017-29/10/2017) để gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Giảng viên thông báo Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức cho toàn bộ SV trong lớp học phần biết trong tuần thứ 8 của học kỳ, chỉ những SV có tên trong danh sách chính thức mới được dự thi học kỳ.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để việc đăng ký trực tuyến đúng tiến độ và đạt kết quả tốt./.