THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2017 - 2018

THONG BAO Ke hoach dang ky hoc phan cho hoc ky I - Nam hoc 2017 - 2018

Nha truong thong bao ke hoach dang ky hoc phan cho hoc ky I - Nam hoc 2017 - 2018 nhu sau:

1. Cong tac chuan bi

- Phong Dao tao gui thoi khoa bieu du kien va bang phan cong giang vien den cac Bo mon truoc 17h00 ngay 31/7/2017.

- Cac Bo mon gui Bang phan cong Giang vien va cac de nghi dieu chinh thoi khoa bieu (neu co) ve Phong Dao tao truoc 17h00 ngay 04/8/2017 de cap nhat vao TKB.

- Sinh vien tim hieu cac mon hoc cua ky hoc ke tiep trong So tay sinh vien, tham khao y kien cua Co van hoc tap de len ke hoach dang ky hoc phan (nen dang nhap cong dang ky truc tuyen truoc ngay dang ky de kiem tra mat khau, doi mat khau bao mat cao).

2. Dang ky hoc phan

a. Dang ky hoc phan lan 1 (tu 10/8/2017 den 15/8/2017): Sinh vien dang ky truc tuyen tren cong dang ky http://dktt.vimaru.edu.vn. Cu the nhu sau:

- He dao tao chat luong cao: Tu 12h00 ngay 10/08/2017 den ngay 15/8/2017.

- Khoa 54 tro ve truoc: Tu 18h00 ngay 10/8/2017 den ngay 15/8/2017. SV dang ky DA tot nghiep hoac hoc phan thay the TN (Dieu kien: SV da hoc va du dieu kien du thi tat ca cac hoc phan theo yeu cau cua chuong trinh dao tao, neu dang ky do an thi diem tich luy tu 2.5 tro len, cac hoc phan dang hoc trong ky phu duoc tinh la dat yeu cau).

- Khoa 55: Tu 18h00 ngay 11/8/2017 den ngay 15/8/2017.

- Khoa 56 va 57: Tu 18h00 ngay 12/8/2017 den ngay 15/8/2017.

b. Dieu chinh thoi khoa bieu (ngay 16/8/2017): Phong Dao tao thong bao huy cac lop co it SV va mo them mot so lop hoc phan cua ky 2 co nhieu SV muon dang ky.

c. Dang ky hoc phan lan 2 (tu 17/8/2017 den 20/8/2017): SV dieu chinh lich hoc da dang ky lan 1, dang ky lai cac hoc phan bi huy do lop it hoac dang ky hoc phan khac tren cong dang ky truc tuyen.

d. Dang ky hoc phan bo sung/rut hoc phan (tu 17/8/2017 den 22/8/2017): SV nop Don xin dang ky bo sung/rut hoc phan ve Phong Dao tao (P. 114B - Nha A1)Sau 22/8/2017, Phong Dao tao se huy nhung lop hoc phan co it sinh vien dang ky.

e. Dang ky hoc phan bo sung cho SV nam cuoi va vuot khung dao tao (tu 18/9/2017 den 22/9/2017): Sinh vien tu khoa 55 tro ve truoc nop Don xin dang ky hoc phan bo sung ve Phong Dao tao de duoc xem xet dang ky bo sung (toi da 3 hoc phan). SV hoan thanh nop hoc phi cac hoc phan dang ky bo sung truoc 29/9/2017.

Ghi chu:

- Sinh vien he dao tao DH chat luong cao dang ky hoc Giao duc quoc phong cung voi sinh vien he dai tra.

- Sinh vien chon lop Anh van co ban 1,2,3 tuong ung voi cac muc do diem TOEIC (<=200, 201-350, >350) de thuan loi cho qua trinh hoc tap.

- Truoc khi hoc ky bat dau (1 tuan), SV kiem tra lai TKB tren cong dang ky.

3. Nop hoc phi

a. Nop hoc phi chinh thuc (tu 28/8/2017 den 22/9/2017):

- SV nop hoc phi tai Phong Ke hoach - Tai chinh (Phong 109 Nha A1), chuyen khoan qua ngan hang HD Bank hoac nop vao tai khoan cua Truong (So TK: 3712 cap I tai Kho bac nha nuoc TP Hai Phong).

- Lich nop hoc phi tai Phong Ke hoach - Tai chinh cua tung Khoa/Vien nhu sau:

+ Tu 28/8/2017 den 01/9/2017: Khoa Kinh te, Quan tri TC, Ngoai ngu.

+ Tu 04/9/2017 den 08/9/2017: Khoa Hang hai, May TB, CNTT.

+ Tu 11/9/2017 den 15/9/2017: Khoa Cong trinh, Dien - DT, Dong tau.

+ Tu 18/9/2017 den 20/9/2017: Vien Co khi, Moi truong.

- Ngay 21/9/2017, Phong Ke hoach tai chinh gui danh sach SV chua nop hoc phi ve Phong Cong tac sinh vien de don doc, nhac nho sinh vien dong hoc phi.

b. Nop hoc phi bo sung (tu 25/9/2017 den 29/9/2017): SV co ly do dac biet lam don co xac nhan cua Ban chu nhiem Khoa/Vien va nop truc tiep tai phong Ke hoach - Tai chinh. Sau ngay 29/9/2017, nhung SV chua nop hoc phi se khong co ten trong Bang theo doi ket qua hoc tap va bi diem F tat ca cac hoc phan SV da dang ky. Hoc phi no cua SV duoc chuyen sang hoc ky tiep theo.

4. Rut hoc phan

- Trong 3 tuan dau cua hoc ky (tu 18/9/2017 den 06/10/2017), SV nop Don ve Phong Dao tao de duoc nhan diem "R" nhung khong duoc tra hoc phi. Sau ngay 10/10/2017, SV xem danh sach cac hoc phan duoc rut tren website cua Phong Dao tao, khieu nai (neu co) truoc ngay 16/10/2017.

5. Cap nhat va in bang theo doi ket qua hoc tap

- Giao vu Khoa/Vien in Bang theo doi ket qua hoc tap tam thoi vao dau hoc ky va in ban chinh thuc (khong co ten SV no hoc phi, rut hoc phan) vao dau tuan thu 6 cua hoc ky (23/10/2017-29/10/2017) de gui cho Truong Bo mon.

- Giang vien thong bao Bang theo doi ket qua hoc tap chinh thuc cho toan bo SV trong lop hoc phan biet trong tuan thu 8 cua hoc ky, chi nhung SV co ten trong danh sach chinh thuc moi duoc du thi hoc ky.

De nghi cac don vi, ca nhan co lien quan phoi hop thuc hien de viec dang ky truc tuyen dung tien do va dat ket qua tot./.

 

Nhóm tin CTSV: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN