Thời khóa biểu của học kỳ phụ - hè 2017

Phòng Đào tạo đã hoàn thành thời khóa biểu của học kỳ phụ. Sinh viên có thể xem trước lịch học để có kế hoạch đăng ký trên cổng đăng ký trực tuyến http://dktt.vimaru.edu.vn
Lịch đăng ký:
- Hệ đào tạo CLC: 12h00 ngày 15/05/2017.
- Khóa 52-54: 18h00 15/05/2017-25/05/2017.
- Khóa 55-57: 18h00 16/05/2017-25/05/2017.

http://dktt.vimaru.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/(S(21rpq1ik0tjdhmaitrnmes3p))/home.aspx

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN