Nhân Viên Kinh Doanh Chailease International Leasing Co., Ltd

#1090

Nhan Vien Kinh Doanh Chailease International Leasing Co., Ltd - 
Hai Phong rep 7th floor, Sacombank building, 62 Ton Duc Thang, Tran Nguyen Han ward, Le Chang dist, Hai Phong

Noi dung cong viec: 
* Gioi thieu dich vu cho thue tai chinh den khach hang; 
* De xuat giai phap thue tai chinh phu hop voi tung khach hang; 
* Mo rong va duy tri moi quan he voi khach hang hien tai va khach hang tiem nang; 
* Kiem tra so bo ho so tin dung; (Chi tiet se trao doi khi phong van).

Yeu cau: 
* Tot nghiep nganh ngan hang, tai chinh, kinh te, ke toan, quan tri kinh doanh, ngoai thuong;
* Tin hoc van phong (Power point, Word, Excel); 
* Kha nang noi va viet tieng Anh tot. Biet tieng Hoa la 1 loi the; 
* Co kha nang hieu, phan tich bao cao tai chinh va tu duy logic; 
* Co kha nang chiu ap luc cong viec cao; 
* Tinh cach: Thich giao luu mo rong cac moi quan he; Co thai do tich cuc, ky luat, tinh than trach nhiem trong cong viec; San sang de di ra ngoai de tim kiem khach hang ( Co xe o to Cong ty); Ung vien moi tot nghiep duoc chao don.

Phuc loi: 
* An trua, dien thoai, di lai bang o to cong ty/taxi trong thoi gian lam viec 
* Luong thang 13 
* BHXH bat buoc, Bao hiem suc khoe Cathay Insurance 24/7 
* Thuong theo hieu qua cong viec theo quy + thuong cuoi nam 
* Du lich it nhat 1 lan/nam (tieu chuan 4~5 sao) Gioi thieu cong ty: 
* 100% von thuoc Chaiease Finance Co.,ltd thanh lap nam 1977 tai Dai Loan 
* Thanh lap tai Viet Nam nam 2006 
* Van phong: HCM, Ha Noi, Hai Phong, Can Tho 
* Quy mo: 200 nguoi

Contact:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
Web: www.vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/EworkCenterVMU

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook