Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Lấy lại mật khẩu đăng ký tín chỉ

Lấy lại mật khẩu đăng ký tín chỉ:

http://dktt.vimaru.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/(S(o4iponoxofletkfnrvq31udz))/login.aspx.
Mọi vấn đề liên quan đến dktt và học phần cũng như lấy lại mật khẩu dktt, các em SV đến phòng Đào tạo 114B nhé, thân #duchanhvmu