Làm đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp

Dieu 25. Lam do an/khoa luan/thi tot nghiep

1. Tuy theo tinh chat cua nganh dao tao, vao dau hoc ky cuoi cung cua khoa hoc, sinh vien dang ky hoc phan tot nghiep theo cac hinh thuc: do an tot nghiep, khoa luan tot nghiep; thi tot nghiep cuoi khoa; hoc cac hoc phan thay the hoc phan tot nghiep theo quy dinh cua chuong trinh dao tao (Tu Khoa 54 khong con hinh thuc thi tot nghiep cuoi khoa).

2. Dieu kien de duoc dang ky hoc phan tot nghiep: Sinh vien tich luy du so tin chi theo quy dinh cua chuong trinh dao tao (tru hoc phan tot nghiep), co diem trung binh chung tich luy (TBCTL) ? 1.8 va khong no hoc phi.

Hoi dong xet dieu kien dang ky hoc phan tot nghiep cap Truong do Hieu truong hoac Pho Hieu truong duoc Hieu truong uy quyen lam Chu tich, Truong Phong Dao tao lam Uy vien thuong truc, cac thanh vien la cac Truong khoa, thu ky la can bo Phong Dao tao duoc phan cong chuyen trach theo doi tung don vi.

3. Hoc phan thuc tap tot nghiep co the duoc to chuc 02 dot/nam (dot chinh + dot phu) phu hop voi tien do dang ky hoc phan tot nghiep. Khuyen khich su chu dong cua sinh vien trong viec lien he tim dia ban thuc tap va de tai tot nghiep (neu thuoc dien lam do an/khoa luan).

4. Sinh vien dang ky hoc phan tot nghiep 02 dot trong moi nam hoc tai Van phong cac Khoa/Vien quan ly truc tiep sinh vien:

+ Dot 1: truoc 30/03  (giao de tai tot nghiep (neu co) truoc 01/03).

+ Dot 2: truoc 30/09  (giao de tai tot nghiep (neu co) truoc 01/09).

GVK kiem tra va nhap Dang ky hoc phan tot nghiep vao Phan mem quan ly dao tao. Sau khi GVK nhap dang ky hoc phan tot nghiep, sinh vien nop hoc phi theo quy dinh.

5. De duoc thi lai do an/khoa luan/thi tot nghiep, sinh vien phai dang ky lai hoc phan tot nghiep theo thoi han dang ky cua dot ke tiep theo tien do va quy trinh neu tren.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN