Làm đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp

Điều 25. Làm đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp

1. Tùy theo tính chất của ngành đào tạo, vào đầu học kỳ cuối cùng của khóa học, sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp theo các hình thức: đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp; thi tốt nghiệp cuối khóa; học các học phần thay thế học phần tốt nghiệp theo quy định của chương trình đào tạo (Từ Khóa 54 không còn hình thức thi tốt nghiệp cuối khóa).

2. Điều kiện để được đăng ký học phần tốt nghiệp: Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo (trừ học phần tốt nghiệp), có điểm trung bình chung tích lũy (TBCTL) ≥ 1.8 và không nợ học phí.

Hội đồng xét điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp cấp Trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền làm Chủ tịch, Trưởng Phòng Đào tạo làm Ủy viên thường trực, các thành viên là các Trưởng khoa, thư ký là cán bộ Phòng Đào tạo được phân công chuyên trách theo dõi từng đơn vị.

3. Học phần thực tập tốt nghiệp có thể được tổ chức 02 đợt/năm (đợt chính + đợt phụ) phù hợp với tiến độ đăng ký học phần tốt nghiệp. Khuyến khích sự chủ động của sinh viên trong việc liên hệ tìm địa bàn thực tập và đề tài tốt nghiệp (nếu thuộc diện làm đồ án/khóa luận).

4. Sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp 02 đợt trong mỗi năm học tại Văn phòng các Khoa/Viện quản lý trực tiếp sinh viên:

+ Đợt 1: trước 30/03  (giao đề tài tốt nghiệp (nếu có) trước 01/03).

+ Đợt 2: trước 30/09  (giao đề tài tốt nghiệp (nếu có) trước 01/09).

GVK kiểm tra và nhập Đăng ký học phần tốt nghiệp vào Phần mềm quản lý đào tạo. Sau khi GVK nhập đăng ký học phần tốt nghiệp, sinh viên nộp học phí theo quy định.

5. Để được thi lại đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp, sinh viên phải đăng ký lại học phần tốt nghiệp theo thời hạn đăng ký của đợt kế tiếp theo tiến độ và quy trình nêu trên.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN