Hướng dẫn cho phép sinh viên nghỉ học dài ngày từ 6 tháng đến 1 năm.

Huong dan cho phep sinh vien nghi hoc dai ngay tu 6 thang den 1 nam.

Buoc 1. SV phai lam don theo bieu mau BM.01.QT.CTSV.04 (hoac tai tai trang web: vimaru.edu.vn - Phong Cong tac SV - muc van ban). Dien day du thong tin, ky vao don va xin y kien gia dinh. Xin xac nhan cua giao vu Khoa chuyen mon (Don vi co SV) va y kien cua Ban chu nhiem Khoa chuyen mon (Don vi co SV) vao don.

Buoc 2. SV nop don tai Phong CTSV xin nghi hoc 06 thang, 1 nam kem theo:

+ Don xin nghi hoc, Bang ket qua hoc tap (Trong truong hop nghi hoc vi li do ca nhan).

+ Don xin nghi hoc do bi om hoac bi tai nan buoc phai dieu tri trong thoi gian dai nhung phai co xac nhan cua Benh vien va Truong tram Y te Truong (Trong truong hop nghi hoc vi li do om dau).

Buoc 3. Phong CTSV xem xet ho so neu du dieu kien va hop le se lam quyet dinh trinh Ban Giam hieu ki duyet.

Buoc 4. Phong CTSV chuyen quyet dinh ve Khoa/Vien.

Buoc 5. SV nhan quyet dinh nghi hoc tai Khoa/Vien.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN