Hướng dẫn cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng.

Hướng dẫn cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng.

Bước 1: Phòng Công tác SV gửi danh sách SV về Khoa/ Viện theo biểu mẫu BM.01.QT.CTSV.02.

Bước 2:

+ 2a: Khoa/Viện triển khai danh sách đến các lớp trưởng.

+ 2b: Lớp trưởng chuyển đến từng SV để SV có nhu cầu vay vốn đăng ký xin vay vốn.

Bước 3: Lớp trưởng gửi bản danh sách đăng ký xin vay vốn của SV trong lớp bao gồm bản cứng (có chữ ký xác nhận của SV trong lớp) và bản mềm (BM.01.QT.CTSV.02) gửi về Khoa/Viện.

Bước 4: Giáo vụ và Trợ lý CTSV Khoa/Viện tập hợp bản danh sách đăng ký xin vay vốn của các lớp nộp bản cứng về Phòng CTSV và bản mềm theo địa chỉ email: ctsv@vimaru.edu.vn.

Bước 5: Phòng CTSV in và xác nhận vào đơn xin vay vốn cho SV theo Mẫu số: 01/TDSV. Sau đó chuyển đơn đã xác nhận kèm theo danh sách SV về Khoa/ Viện.

Bước 6: Lớp trưởng các lớp nhận giấy đã xác nhận tại Khoa/Viện và phát cho SV. SV nhận đơn và làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tại địa phương.

Ghi chú: Tra cứu thông tin qua website: http://www.vimaru.edu.vn, mục “Công tác SV”.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook