Hướng dẫn cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng.

Huong dan cap giay xac nhan vay von tin dung.

Buoc 1: Phong Cong tac SV gui danh sach SV ve Khoa/ Vien theo bieu mau BM.01.QT.CTSV.02.

Buoc 2:

+ 2a: Khoa/Vien trien khai danh sach den cac lop truong.

+ 2b: Lop truong chuyen den tung SV de SV co nhu cau vay von dang ky xin vay von.

Buoc 3: Lop truong gui ban danh sach dang ky xin vay von cua SV trong lop bao gom ban cung (co chu ky xac nhan cua SV trong lop) va ban mem (BM.01.QT.CTSV.02) gui ve Khoa/Vien.

Buoc 4: Giao vu va Tro ly CTSV Khoa/Vien tap hop ban danh sach dang ky xin vay von cua cac lop nop ban cung ve Phong CTSV va ban mem theo dia chi email: ctsv@vimaru.edu.vn.

Buoc 5: Phong CTSV in va xac nhan vao don xin vay von cho SV theo Mau so: 01/TDSV. Sau do chuyen don da xac nhan kem theo danh sach SV ve Khoa/ Vien.

Buoc 6: Lop truong cac lop nhan giay da xac nhan tai Khoa/Vien va phat cho SV. SV nhan don va lam thu tuc vay von Ngan hang Chinh sach Xa hoi tai dia phuong.

Ghi chu: Tra cuu thong tin qua website: http://www.vimaru.edu.vn, muc "Cong tac SV".

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN