HƯỚNG DẪN CÁC EM SINH VIÊN TRÙNG LỊCH THI HỌC KỲ:

HUONG DAN CAC EM SINH VIEN TRUNG LICH THI HOC KY:
1. Lam don xin hoan thi (phong 115B nha A1)
2. Xin du cac chu ky xac nhan theo don
3. Nop ve Phong Khao thi va DBCL (phong 207 nha A1)

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN