Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN CÁC EM SINH VIÊN TRÙNG LỊCH THI HỌC KỲ:

HƯỚNG DẪN CÁC EM SINH VIÊN TRÙNG LỊCH THI HỌC KỲ:
1. Làm đơn xin hoãn thi (phòng 115B nhà A1)
2. Xin đủ các chữ ký xác nhận theo đơn
3. Nộp về Phòng Khảo thí và ĐBCL (phòng 207 nhà A1)