Điều kiện, tiến độ xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Điều kiện, tiến độ xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét và công nhận tốt nghiệp:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

b) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo chuyên ngành.

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.

d) Đạt chứng chỉ GDQP-AN và GDTC.

e) Đạt các điều kiện của chuẩn đầu ra về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và điểm rèn luyện (xem chi tiết thông báo về chuẩn đầu ra trên Website Trường).

g) Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.”

2. Chậm nhất 02 tuần sau khi kết thúc chấm đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp, Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở (Khoa/Viện) căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện TN và gửi hồ sơ về Phòng Đào tạo.

3. Trong vòng 01 tuần kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp từ Hội đồng cơ sở, Phòng Đào tạo thẩm định và soạn quyết định trình Hiệu trưởng ký công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Trưởng các Khoa/Viện căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp để cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các sinh viên.

4. Trường hợp sinh viên (bậc Đại học) đã có đủ các điều kiện dự thi tốt nghiệp (Điều 25) hoặc các điều kiện xét tốt nghiệp trong Mục a,b,c,d của Điều khoản này, nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học hoặc vượt quá khung thời gian đào tạo thì được làm đơn gửi Phòng Đào tạo và Khoa/Viện chủ quản đề nghị được xem xét làm tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ vừa làm vừa học nếu đáp ứng các điều kiện của hệ này. Quy trình đăng ký và thời hạn thực hiện học phần tốt nghiệp áp dụng như hệ chính quy cùng chuyên ngành.

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook