Cty TNHH SIN CHI Việt Nam tuyển tiếp kỹ sư cơ khí, thiết kế 2018

Cty TNHH SIN CHI Viet Nam tuyen tiep ky su co khi, thiet ke 2018
Cty TNHH SIN CHI Viet Nam la cong ty co 100% von dau tu cua Dai Loan, duoc thanh lap theo Giay phep dau tu so 022 043 000 022 ngay 11/01/2008 do Ban Quan ly cac Khu Che xuat va Cong nghiep Hai Phong cap.
Dia chi: Khu cong nghiep Do Son, Hai Phong.
Hoat dong san xuat chinh cua cong ty: San xuat cac loai dung cu nha bep,san xuat may lap rap cac loai may lam keo,linh kien o to,linh kien dien tu,cac san pham dung cu gia dinh bang hop kim nhom,hop kim kem.
Hien nay do nhu cau cong viec cong ty chung toi can tuyen cac ban sinh vien da tot nghiep hoac moi tot nghiep muon tim viec lam yeu cau nhu sau:
 
1 Yeu cau:
Vi tri ky su co khi Phong phat trien san pham moi
- So luong: 6 - 8 nguoi
- Gioi tinh: Nam
- Tot nghiep dai hoc cac chuyen nganh lien quan den may tau bien, may tau thuy, thiet ke va cong trinh ngoai khoi, dong tau va cong trinh ngoai khoi, vien co khi; Co kha nang doc, hieu ban ve che tao may, Biet tieng Anh, Trung la mot loi the. Vi tinh van phong, autocad 2D thanh thao; biet autocad 3D.
- Nhiet tinh trong cong viec, co y chi phan dau hoc hoi va co kha nang lam viec lau dai tai cong ty.
- Uu tien nhung ban que nha o Kien Thuy, Do Son, Kien An, Duong Kinh.
- Chap nhan nhung ho so da co chung nhan hoc xong chuong trinh dao tao; chung nhan tot nghiep. 
- Biet ve CNC.
 
2 Quyen loi:
- Muc luong tot: moi di lam o muc 7-10 trieu/thang.
- Thoi gian lam viec: Hanh chinh , nghi chu nhat
- Duoc huong cac che do theo luat lao dong quy dinh va nhung phuc loi quy dinh cua cong ty.
- Phuong tien di lam: tu tuc
- Duoc lam viec trong moi truong nang dong va co kha nang thang tien
 
Ho so phong van: CV tieng Viet va Anh gui ve mail duchanh@vimaru.edu.vn voi tieu de PV_Sinchi_ho ten_so dien thoai
Han nhan CV: 10/3/2018.
 
---------------------------------
 
thanks and best regard/./
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN