Cty TNHH SIN CHI Việt Nam - Khu CN Đồ Sơn tuyển tháng 10.2017

Cty TNHH SIN CHI Viet Nam - Khu CN Do Son tuyen thang 10.2017

 
Cty TNHH SIN CHI Viet Nam la cong ty co 100% von dau tu cua Dai Loan, duoc thanh lap theo Giay phep dau tu so 022 043 000 022 ngay 11/01/2008 do Ban Quan ly cac Khu Che xuat va Cong nghiep Hai Phong cap.
Dia chi: Khu cong nghiep Do Son, Hai Phong.
       Hoat dong san xuat chinh cua cong ty: San xuat cac loai dung cu nha bep,san xuat may lap rap cac loai may lam keo,linh kien o to,linh kien dien tu,cac san pham dung cu gia dinh bang hop kim nhom,hop kim kem.
Hien nay do nhu cau cong viec cong ty chung toi can tuyen cac ban sinh vien da tot nghiep hoac moi tot nghiep muon tim viec lam yeu cau nhu sau:
 1. Yeu cau:
1.1 Vi tri ky su phat trien san pham moi
 • So luong: 10 nguoi
 • Gioi tinh: Nam, nu, tuoi tu 25-30
 • Tot nghiep dai hoc chuyen nganh che tao may, ky su co khi khoa thiet ke hoac may tau thuy. Co kha nang doc, hieu ban ve che tao may, Biet tieng Anh la mot loi the. Vi tinh van phong, autocat 2D thanh thao.
 • Nhiet tinh trong cong viec, co y chi phan dau hoc hoi va co kha nang lam viec lau dai tai cong ty
 1. Quyen loi:
 • Muc luong: Thoa thuan
 • Thoi gian lam viec: Hanh chinh ,nghi chu nhat
 • Duoc huong cac che do theo luat lao dong quy dinh va nhung phuc loi quy dinh cua cong ty.
 • Phuong tien di lam: tu tuc
 • Uu tien nhung ung vien gan khu vuc Do Son, Kien Thuy, hoac Duong Kinh
 • Duoc lam viec trong moi truong nang dong va co kha nang thang tien
Cac ban dang ky Chuong trinh: gui CV den mail duchanh@vimaru.edu.vn voi tieu de PV-SINCHI-HO TEN-SDT
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN