CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH TUYỂN DỤNG-CẬP NHẬT NỘI DUNG TUYỂN THÁNG 7/2017

CONG TY TNHH RORZE ROBOTECH TUYEN DUNG-CAP NHAT NOI DUNG TUYEN THANG 7/2017

 

 

 

 

 

HO SO XIN VIEC GOM:
1. So yeu li lich co xac nhan cua dia phuong (trong pham vi 6 thang), CV bang tieng Anh hoac Nhat neu ung tuyen cac vi tri yeu cau ngoai ngu.
2. Don xin viec ghi ro vi tri xin du tuyen 
3. Cac bang cap, chung chi ban sao cong chung
4. Giay kham suc khoe (trong pham vi 6 thang)
5. Giay khai sinh ban sao cong chung
6. Chung minh thu nhan dan ban sao cong chung
7. So dien thoai, email lien lac.
 

HINH THUC NOP CV DANG KY PHONG VAN:

cac ban gui mail CV:
Email: duchanh@vimaru.edu.vn voi tieu de: PV_ RORZE ROBOTECH_ho ten_sdt

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN