CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 204 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2020

CONG TY CO PHAN XAY DUNG 204 THONG BAO TUYEN DUNG 2020

http://bachdang204.com/

De bo sung lao dong cho cac don vi truc thuoc, phuc vu yeu cau nhiem vu san xuat kinh doanh cua Cong ty nam 2020 va cac nam tiep theo.  Cong ty CP xay dung 204 can tuyen dung cac vi tri sau:

* Vi tri, so luong tuyen dung:

  • Ky su xay dung dan dung va cong nghiep: 10 nguoi

* Yeu cau:

  • Nam gioi, tuoi khong qua 35, suc khoe tot, co kha nang co dong.
  • Trinh do chuyen mon: Tot nghiep Dai hoc chinh quy theo chuyen nganh.
  • Trinh do tin hoc: Su dung thanh thao may vi tinh phu hop voi vi tri tuyen dung.
  • Trinh do ngoai ngu: Tieng Anh trinh do B tro len.
  • Uu tien cac ung vien co kinh nghiem cong tac.

* Che do duoc huong:

Tien luong theo thoa thuan. Huong quyen loi BHXH, BHYT va cac che do theo quy dinh hien hanh cua Nha nuoc khi duoc tuyen dung chinh thuc.  

Ho so xin gui ve:

Phong To chuc Hanh chinh - Cong ty CP xay dung 204 - So 268C, Tran Nguyen Han, Le Chan, Hai Phong. Dien thoai: (0225) 3782457

Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN