CN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE tại Hải Phòng tuyển dụng 2017

CN CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT MOBIFONE tai Hai Phong 
    

THONG BAO TUYEN DUNG

Cong ty Co phan Dich vu ky thuat MOBIFONE (MOBIFONE SERVICE) la cong ty chuyen cung cap dich vu tu van khach hang qua dien thoai, dich vu ha tang va cac dich vu khac lon nhat tai Viet Nam. Nay,Chi nhanhMOBIFONE SERVICE Hai Phong dang co nhu cau tim kiem nhung ung vien co nang luc, tam huyet va co dinh huong phat trien cho vi tri sau:

1/ Vi tri nhan vien truc tong dai Cham soc khach hang qua dien thoai: So luong 20 nguoi
+ Mo ta cong viec:
- Tiep nhan, cung cap thong tin va tu van mot cach chinh xac nhat ve chat luong dich vu, ve san pham cung nhu cac CTKM cua mang di dong MOBIFONE den khach hang.
- Tu van, giai dap thac mac va chia se thong tin voi khach hang qua dien thoai mot cach chinh xac, hieu qua va chat luong.
+ Yeu cau:
- Nam, nu tuoi tu 32 tro xuong
- Tot nghiep tu Trung cap tro len
- Giong noi tot khong ngong, khong lap
- Su dung tot tin hoc van phong co ban (word, excel)
- Co the lam ca va mong muon lam viec on dinh lau dai tai Cong ty.
+ Quyen loi:
- Thoi gio lam viec, che do bao hiem va cac che do khac
Nguoi lao dong se duoc huong day du cac che do theo quy dinh cua phap luat va Cong ty ve BHXH, BHYT, BHTN (neu la Dien thoai vien chinh thuc Fulltime), 

- Muc luong thoa thuan
- Thu nhap: 3.000.000d/thang - 6.000.000d tro len
- Duoc huong phu cap khi tham gia dao tao nghiep vu, phu cap truc ca, an ca, phu cap trach nhiem.
- Duoc dong BHXH, BHYT, BHTN theo quy dinh cua phap luat va cong ty (neu la Dien thoai vien chinh thuc Fulltime)
- Duoc thuong nang suat lao dong.
- Duoc thuong vao nhung dip le lon trong nam nhu: 30/04, 02/9, tet am lich va tet Duong lich, muc thuong trung binh tu 300.000d - 4.000.000d.
- Ca truc cua Dien thoai vien:

+ Doi voi ca truc cua DTV dang ky lam Fulltime
Dien thoai vien se lam viec 8h/ngay, chia 03 ca chinh luan phien theo ngay: Sang, chieu, dem. Cu the:
-    Ca 1 sang: Tu 6h30 - 14h30
-    Ca 2 chieu: Tu 14h30 - 22h30
-    Ca 3 dem: Tu 22h30 - 6h30 (moi tuan lam 01 ca dem), sau ngay lam dem se la ngay nghi cua Dien thoai vien - 01 thang DTV duoc nghi 04 ngay.
+ Doi voi ca truc cua DTV dang ky lam ban thoi gian
-    Ca 1: tu 7h - 12h
-    Ca 2: tu 18h00- 23h00 (moi tuan lam 01 ca dem, tu: 22h30 - 6h30), sau ngay lam dem se la ngay nghi cua Dien thoai vien - 01 thang DTV duoc nghi 04 ngay
Luu y: 
-    Ho tro ca lam viec voi mot so truong hop cu the:
+ Cac truong hop con nho < 18 thang va bau ? 7 thang: tao dieu kien lam ca Sang tu 07h00 - 15h00 hoac 08h00 - 16h00; Mien lam ca Gay va ca Dem, trong truong hop can thiet se lam them 1-2 buoi chieu.
+ Bau < 7 thang: Mien ca Gay, ca Dem.
- Ho so xin viec bao gom:
- So yeu li lich co xac nhan cua chinh quyen dia phuong
- Giay kham suc khoe goc (tu tuyen huyen tro len)
- Ban sao cong chung bang, ho khau, giay khai sinh, CMND
- Don xin viec viet tay

Cac ban dk pv gui CV voi tieu de: pv mobifone _ho ten _ sdt

Gui ve mail: duchanh@vimaru.edu.vn 

 

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook