Chi nhánh Công ty CPTM và tư vấn Tân Cơ tại Hải Phòng tuyển dụng 2017

THONG TIN TUYEN DUNG
Chi nhanh Cong ty CPTM va tu van Tan Co tai Hai Phong chuyen doanh cac san pham lap xiet (bu long, dai oc, vong dem,...); cac san pham thep (thep xay dung, thep cuon, thep tam,...); Vat lieu trong nganh xay dung cau duong, cau cang, nha cao tang (cap du ung luc, neo, goi cau, khe co gian...); Ray va cac phu kien ve ray (lap lach, tam dem, ghi ray...);...tuyen dung:
So luong:
Nhan vien kinh doanh: 02 nguoi
Nhan vien hanh chinh ban: 01 nguoi
Yeu cau chung:
Pham chat dao duc tot, co suc khoe tot, nhiet tinh trong cong viec.
Ngoai hinh kha, ky nang giao tiep tot
Ky nang thuyet trinh, thuong thao, theo doi va quan ly hop dong, chung tu, cham soc khach hang.
Chiu ap luc cong viec cao; Nhiet tinh, san sang thuc hien nhiem vu duoc giao.
Uu tien co kinh nghiem trong linh vuc kinh doanh, phat trien thi truong
Tot nghiep cac truong he Cao dang tro len.
Mo ta cong viec:
Nhan vien kinh doanh: 
- Khai thac, tim kiem thong tin khach hang, du an, nhu cau SP, trien khai kinh doanh cac san pham moi, hoach dinh chien luoc kinh doanh; 
- Tim kiem, khai thac phat trien thi truong, duy tri va phat trien cac khach hang cu, ho tro trien khai kinh doanh cac du an, khach hang moi,...
 Nhan vien hanh chinh kinh doanh:
 Lap bao gia, soan thao Hop dong, lap phieu ban hang, lap phuong an kinh doanh
- Theo doi hang hoa dieu chuyen
- Thu ky cho Nhan vien kinh doanh...
Quyen loi duoc huong:
Duoc lam viec trong moi truong chuyen nghiep, on dinh va phat trien, thu nhap kha, che do phuc loi tot; 
Duoc dam bao cac che do ve BHXH, BHYT, BHTN va cac quyen loi khac theo quy dinh cua Nha nuoc.
Ho so yeu cau:
-  Don xin viec,
-  Phieu kham suc khoe,
- CMND: ban sao co cong chung,
- Ho khau: ban sao co cong chung,
- Van bang, chung chi lien quan, bang diem: co cong chung
- 04 Anh (4x6).
- Nhan ho so truc tiep tai van phong, qua duong buu dien hoac ho so scan gui qua thu dien tu (Khong hoan tra ho so neu ung vien chua duoc tuyen dung).
- Han nop ho so: 30/10/2017
CHI NHANH CONG TY CPTM VA TU VAN TAN CO
Cac ban dang ky phong van gui CV voi tieu de: PV-CTY TAN CO-HO TEN-SDT den mail: duchanh@vimaru.edu.vn
 
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN