Cấp bằng tốt nghiệp

Dieu 28. Cap bang tot nghiep

1. Bang tot nghiep dai hoc duoc cap theo nganh dao tao chinh va chuyen nganh dao tao. Hang tot nghiep duoc xac dinh theo diem trung binh chung tich luy cua toan khoa hoc, nhu sau:

Xep loai

Diem trung binh chung tich luy (TBCTL)

Xuat sac (Excellent)

Tu 3,60 den 4,00

Gioi (Very good)

Tu 3,20 den 3,59

Kha (Good)

Tu 2,50 den 3,19

Trung binh (Ordinary)

Tu 2,00 den 2,49

 

2. Hang tot nghiep cua nhung sinh vien co ket qua hoc tap toan khoa loai Xuat sac, Gioi se bi giam xuong mot muc neu roi vao mot trong cac truong hop sau:

- Co so tin chi cua cac hoc phan phai hoc lai, hoc cai thien vuot qua 5% so voi tong so tin chi quy dinh cho toan chuong trinh.

- Da tung bi canh bao hoc tap trong khoa hoc.

3. Ket qua hoc tap cua sinh vien duoc ghi vao bang "Ket qua hoc tap" theo tung hoc phan va co 03 cot diem (thang diem 10, thang diem 4 va thang diem chu). He thong phan mem quan ly diem se luu vet toan bo cac diem X, Y, Z cua qua trinh hoc lai nhung trong bang "Ket qua hoc tap" cuoi khoa se the hien diem cao nhat trong cac lan thi.

4. Sinh vien hoc cung luc 02 chuong trinh dao tao, neu du cac dieu kien quy dinh tai Khoan 1 Dieu 27 cua Quy che nay doi voi chuong trinh dao tao thu 2 thi duoc nop don dang ky xet tot nghiep chuong trinh thu 2 sau khi da tot nghiep o chuong trinh dao tao thu nhat.

5. Sinh vien con no cac chung chi GDQP-AN va GDTC, nhung da het thoi gian toi da duoc phep hoc, trong thoi han 05 nam tinh tu ngay phai ngung hoc, duoc tro ve truong tra no de co du dieu kien xet tot nghiep.

6. Sinh vien khong tot nghiep duoc cap giay chung nhan ve cac hoc phan da hoc trong chuong trinh cua truong.

7. Cong tac in an, luu tru va cap phat van bang thuc hien theo quy dinh rieng.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN