CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN - BÃI CHÁY - QUẢNG NINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

CANG CONTAINER QUOC TE CAI LAN - BAI CHAY - QUANG NINH THONG BAO TUYEN DUNG 
 
Vi Tri Tuyen dung
Yeu cau
Doc cong
So luong: 01
Nhiem vu:
Khi lam viec tai tau
 • Can cu vao ke hoach da lap va tinh hinh thuc te de thuc hien xep, do container tren tau.
 • Chi dao cong nhan xep do trong viec chang buoc container, dam bao lam hang hieu qua, an toan.
 • Chi dao cong nhan danh tay, ve sinh ham hang. Tinh toan, bo tri may moc danh tay, lu len hop ly cho tau hang roi, tau dam go...
 
Khi lam viec tai cau ben
 • Chi dao chung ve qua trinh xep do hang container/ hang roi/ hang thiet bi duoi cau ben.
 • Chiu trach nhiem ve cac van de lien quan khac duoi cau tau.
 
Yeu cau
 1. Nam gioi.
 2. Tot nghiep ky su/ cu nhan Dai hoc. khong yeu cau kinh nghiem
 3. Tieng Anh- noi va viet co ban; co the truyen dat cac thong tin huong dan chi dao ro rang.
 4. Co kha nang lam viec doc lap khi khong co giam sat va lam viec duoi ap luc cao.
 5. Co kha nang thich nghi voi nhung thay doi va tinh huong xay ra ngoai du kien;
 6. Co kha nang xu ly cac van de phat sinh voi tinh than trach nhiem cao, nhanh chong, chuyen nghiep.
 7. San sang lam viec them gio khi can thiet.
 
Luong & Che do phuc loi:
- Lam viec theo ca, tuan nghi 3 ngay.
-Luong: tu 8 - 10 trieu, thuong ngay le + thang luong thu 13.
- Moi truong lam viec chuyen nghiep, nang dong. Co hoi phat trien ban than va su nghiep trong moi truong lam viec than thien, chuyen nghiep va nang dong.
- Duoc nghi le trong nam theo quy dinh cua nha nuoc + 12 ngay phep/ nam tro len; che do, quyen loi Luat dinh( BH bat buoc, PIT,...).
- Duoc tham gia cac khoa dao tao, huan luyen nang cao chuyen mon nghiep vu.
 
Thong tin chi tiet tai: https://cict.com.vn/
 
Dia diem lam viec
Cong ty TNHH Cang Cong ten no Quoc te Cai Lan.
So 1, Duong Cai Lan, Tp. Ha Long, Quang Ninh
Ho so xin viec gom:
 1. Don xin viec
 2. So yeu ly lich co xac nhan cua phuong xa cu tru .
 3. CV & Application letter(English) doi voi vi tri Doc cong.
 4. Chung minh thu nhan dan, Bang cap, chung chi neu co.
 5. Giay kham suc khoe trong thoi han 6 thang gan nhat.
 6. Ly lich tu phap co xac nhan cua Cong an dia phuong.
 7. 3 anh 3 x 4.
 
DK PHONG VAN: MOI BAN GUI MAIL TIEU DE: UNG TUYEN DOC CONG CAI LAN-HO TEN-SDT
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook