Tham quan Công ty Hasbro

Ngay 30/8/2023, Phong Cong tac sinh vien, Trung tam Dao tao va gioi thieu viec lam da phoi hop voi Cong ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Viet Nam (Hasbro Viet Nam) to chuc chuong trinh Tham quan Doanh nghiep danh cho sinh vien Vien Co khi, Vien Dao tao chat luong cao.

Day la mot trong nhung hoat dong duoc Nha truong, cac khoa/vien quan tam, thuong xuyen to chuc nham giup sinh vien trai nghiem duoc moi truong lam viec tai doanh nghiep, giup sinh vien cap nhat kien thuc thuc te va co cai nhin chan thuc nhat ve moi truong lam viec trong tuong lai.

Hasbro la mot trong nhung tap doan da quoc gia co tru so tai Hoa Ky chuyen ve san xuat do choi. Hasbro Viet Nam duoc thanh lap va  hoat dong tai Hai Phong tu nam 2019. Trong chuyen tham quan van phong Hasbro Viet Nam lan nay, sinh vien VMU da duoc tiep xuc truc tiep Ban lanh dao Cong ty, duoc nghe chia se ve lich su phat trien cua Hasbro, cac san pham cua Cong ty cung nhu nhung co hoi thuc tap, viec lam tai Hasbro Viet Nam, cac yeu cau ve ky nang de tro thanh nhan vien tai Cong ty, chinh sach tuyen dung, che do dai ngo cua Cong ty, ...

Ben canh do, sinh vien cung duoc tham quan cac bo phan lam viec cua Cong ty, duoc trai nghiem cac san pham ma Cong ty san xuat va giao luu voi cac anh, chi cuu sinh vien cua Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam hien dang lam viec tai Cong ty.

Nhung trai nghiem va nhung bai hoc bo ich tu chuyen tham quan Hasbro Viet Nam chac chan se giup cac ban sinh vien xac dinh duoc ro rang hon muc tieu phan dau trong hoc tap, ren luyen, de nhung ngay thang con hoc tap tren ghe giang duong VMU se thuc su co y nghia quan trong trong hanh trinh tich luy, chuan bi hanh trang cho tuong lai cua minh./.

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook