VIETCERT TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 NĂM 2017

VIETCERT

TRUNG TAM GIAM DINH VA CHUNG NHAN HOP CHUAN HOP QUY

THONG BAO TUYEN DUNG NHAN SU THANG 8 NAM 2017

(Lam viec tai Can Tho, Ho Chi Minh va - Cac tru so don vi trong toan quoc: Ha Noi; Hai Phong; Da Nang; HCM; Can Tho; Gia Lai; Dak Lak)

 

  1. NHAN VIEN BAN HANG

So luong : 10 nguoi. Nam/Nu

Mo ta cong viec:

-    Gioi thieu cac goi san pham chung nhan den Khach hang qua cac kenh thong tin (chu yeu qua dien thoai).

-    Tim kiem Khach hang, tu van qua dien thoai ve cac goi dich vu thu nghiem, kiem dinh, chung nhan hop chuan hop quy san pham, chung nhan he thong ISO 9001, 14001, 17025, HACCP, cac chung nhan ve VietGAP trong trot, VietGAP chan nuoi,...

-     Quan ly quan he khach hang, tim kiem khach hang tiem nang truoc khi chuyen bo phan tuyen dung xu ly;

-    Quang ba san pham tren internet va cac kenh thong tin khac;

-    Xay dung cau noi giua to chuc voi Doanh nghiep;

-    Thuc hien cac cong viec khac do ban lanh dao giao pho.

-     Sau 3 thang phat trien len nhan vien kinh doanh.

Yeu cau:

-    Tot nghiep bac cao dang tro len;

-    Kha nang giao tiep, tiep nhan va xu ly van de tot.

-   Tuoi tu 21-28 tuoi.

II.  YEU CAU HO SO XIN VIEC

-    So yeu li lich co dan anh 4x6 (khong qua 06 thang);

-    Giay khai sinh (Ban sao hoac ban photo cong chung);

-    Cac van bang + Chung chi (photo cong chung);

-    Giay kham suc khoe khong qua 06 thang (photo cong chung);

-    Chung minh thu (photo cong chung); Ho khau (photo cong chung);

-    Don xin viec viet tay.

III.  QUYEN LOI

-     Duoc huong moi che do theo quy dinh cua Nha nuoc ve gio lam viec, luong thuong va bao hiem;

-     Muc luong & thuong: Thoa thuan;

-    Duoc dao tao de tro thanh chuyen vien, quan ly co chuyen mon cao, nang dong, sang tao, thich ung nhanh voi yeu cau cong viec va van hoa to chuc.

-     Duoc tham gia cac phong trao, ky nghi, di picnic va du lich cung cong ty.

IV.  THOI GIAN NOP HO SO

-    Tu ngay ra thong bao den het ngay 31.8.2017. Lich phong van vao luc 8h sang thu 5, 6, 7 hang tuan.

-    Dia diem nop ho so va phong van:

+  Ung vien phong van tai Can tho : So nha P.20, duong A1, Khu dan cu Hung Phu 1, Chung cu Hung Phu lo B, Phuong Hung Phu, Quan Cai Rang, TP Can Tho (Chi tiet lien he chi Trinh Le - 0903.513.929 hoac Khanh Duy - 01688 020 655)

V.  DIA DIEM LAM VIEC

-    Cac tru so don vi trong toan quoc: Ha Noi; Hai Phong; Da Nang; HCM; Can Tho; Gia Lai; Dak Lak;

Tham khao thong tin ve VietCert thong qua: http://vietcert.org/

 

 

* NHAN VIEN BAN HANG, NHAN VIEN KINH DONH

So luong : 20 nguoi. Nam/Nu

Mo ta cong viec

1. Gioi thieu cac goi san pham chung nhan den Khach hang qua cac kenh thong tin (chu yeu qua dien thoai).
2. Tim kiem Khach hang, tu van qua dien thoai ve cac goi dich vu thu nghiem, kiem dinh, chung nhan hop chuan hop quy san pham, chung nhan he thong ISO 9001, 14001, 17025, HACCP, cac chung nhan ve VietGAP trong trot, VietGAP chan nuoi,...
3. Quan ly quan he khach hang, tim kiem khach hang tiem nang truoc khi chuyen bo phan chuyen trach xu ly.
4. Quang ba san pham tren internet va cac kenh thong tin khac.
5. Xay dung cau noi giua to chuc voi Doanh nghiep.

6. Quang ba san pham tren internet va cac kenh thong tin khac.
5. Thuc hien cac cong viec khac do ban lanh dao giao pho.

Yeu cau
1. Tot nghiep bac cao dang tro len.
2. Kha nang giao tiep tot.
3. Tuoi tu 21-28 tuoi;

* NHAN VIEN KY THUAT

So luong : 05 nguoi. Nam/Nu

Mo ta cong viec:

1. Lap ho so ky thuat trong chung nhan He thong va san pha.

2. Nghien cuu tieu chuan, xac dinh bo chi tieu thu nghiem.

3. Quan ly Hop dong va phoi hop voi doi ngu kinh doanh hoan tat Hop dong danh gia.

4. Xay dung cau noi giua to chuc voi Doanh nghiep.

5. Co kha nang di cong tac.

Yeu cau:

1. Tot nghiep bac cao dang tro len nganh dien, VLXD.

2. Kha nang giao tiep, tiep nhan va xu ly van de tot.

3. Tuoi tu 21-28 tuoi.

 

* NHAN VIEN CHAM SOC KHACH HANG

So luong : 05 nguoi. Nam/Nu

Mo ta cong viec:

1. Ho tro phong kinh doanh cham soc khach hang tiem nang. Thuong thao voi khach hang noi dung can thuc hien, tu van giai thich cac thac mac cua khach hang lien quan toi hop dong da - dang ky.

2. Quan ly thong tin va du lieu khach hang tren phan mem CRM, phoi hop voi kinh doanh giai quyet cac van de phat sinh.

3. Ho tro kinh doanh, ke toan thuc hien cong tac thu hoi cong no voi cac hop dong.

4. Thuc hien cong tac tuyen dung va dieu phoi nhan su, dieu phoi cong viec chung.

5. Thuc hien cac cong viec khac cho ban lanh dao giao pho.

 

 

* YEU CAU HO SO XIN VIEC

1. So yeu li lich co dan anh 4x6 (khong qua 06 thang).

2. Giay khai sinh (Ban sao hoac ban photo cong chung).

3. Cac van bang + Chung chi (photo cong chung).

4. Giay kham suc khoe khong qua 06 thang (photo cong chung).

5. Chung minh thu (photo cong chung); Ho khau (photo cong chung).

6. Don xin viec viet tay.

 

* QUYEN LOI

1. Duoc huong moi che do theo quy dinh cua Nha nuoc ve gio lam viec, luong thuong va bao hiem.

2. Muc luong & thuong: Thoa thuan.

3. Duoc dao tao de tro thanh chuyen vien, quan ly co chuyen mon cao, nang dong, sang tao, thich ung nhanh voi yeu cau cong viec va van hoa to chuc.

4. Duoc tham gia cac phong trao, ky nghi, di picnic va du lich cung cong ty.

 

* THOI GIAN NOP HO SO

1. Tu ngay ra thong bao den het ngay 31.8.2017. Lich phong van vao luc 8h sang thu 4, 7 hang tuan.

2. Dia diem nop ho so va phong van:

- Dia diem nop ho so va phong van: Tang 3, toan nha 5 tang (Dia chi: 28 An Xuan, Thanh Khe, Da Nang). Doi voi ung vien o xa, vui long scan hoac chup anh ho so va gui qua mail: tuyendungvietcert@gmail.com.

 

* DIA DIEM LAM VIEC

- Cac tru so don vi trong toan quoc: Ha Noi; Hai Phong; Da Nang; HCM; Can Tho; Gia Lai; Dak Lak;

 

 

Trung tam Giam dinh va chung nhan hop chuan hop quyVietCert

Phong Quan tri va Phat trien nguon Nhan luc

Mrs. Huong Tra 0905209089/0968434199

Ho so ung tuyen gui truc tuyen qua email: tuyendungvietcert@gmail.com

hoac nop truc tiep tai: Van phong giao dich Trung tam giam dinh va chung nhan hop chuan hop qui VietCERT - Dia chi: 28 An Xuan, Thanh Khe, Da Nang

Tham khao thong tin ve VietCert thong qua: http://vietcert.org/

 

 

Tran trong!                                                                              

 Giam doc

Luong Chi Linh

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook