TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017.

TRUONG DH HANG HAI VIET NAM THONG BAO DIEM TRUNG TUYEN VAO DAI HOC HE CHINH QUY NAM 2017.

TRA CUU KET QUA TRUNG TUYEN TAI DAI CHI: http://203.162.246.105

Cac thong tin khac, xem tai Website http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Luu y: Thi sinh trung tuyen nop giay chung nhan ket qua thi ve truong Dai hoc Hang hai Viet Nam tu 02/08 den 17h00 ngay 07/08 de xac nhan va nhan giay trieu tap trung tuyen.

Dia diem: Hoi truong A8, Khu Hieu bo, 484 Lach Tray, Hai Phong (thang cong chinh gan nga 4 Dong Quoc Binh vao 100m).

 

 

 

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook