TỔNG HỢP THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4 NĂM 2017

 

TONG HOP THONG TIN TUYEN DUNG THANG 4 NAM 2017

Thang 3: Nhung viec co the van dang tuyen nguoi

 1. THONG BAO TUYEN DUNG THUC TAP SINH LAM VIEC TAI NHAT THANG 3 NAM 2017, lien tuc
 2. THONG BAO TUYEN DUNG KY THUAT VIEN LAM VIEC TAI NHAT THANG 3 NAM 2017, lien tuc
 3. 9.3.2017 - SAO PHUONG DONG JSC TUYEN DUNG Cadet DI THUC TAP SY QUAN THANG 3.2017 cho chu tau Nhat Ban theo bang luong ITF (Khong can di tho may)
 4. 15h00, 10.3.17 VIEC LAM TIENG NHAT TRONG NUOC, lien tuc
 5. 10.3.17 [KINDEN VIET NAM - VIEC LAM NGAY HAI PHONG - QUANG NINH], Ky su Dien,...
 6. 14.3.2017 [G-FORTUNE DINH VU TUYEN DUNG] GREATING FORTUNE CONTAINER VIETNAM JOINT STOCK COMPANY, nhan vien giao nhan, dieu do, kho bai, sua chua container,...
 1. Add: Dinh Vu Road, Dong Hai Ward, Hai An Dist., Hai Phong City, Vietnam
 1. 14.3.2017 [CHILISIN VIET NAM - VSIP HAI PHONG TUYEN DUNG], ky su dien cong nghiep, ...
 2. 14.3.2017 [Y-TEC VIETNAM - VSIP HAI PHONG TUYEN DUNG THANG 3.2017], nhan vien IT do hoa,...
 3. 14.3.2017 [SITC - DINH VU TUYEN DUNG THANG 3.2017], nhan vien IT chuyen phan mem, nhan vien ke toan, nhan vien partime ...
 4. 15.3.2017 [PNP MARINE SERVICES JSC - TUYEN THUYEN VIEN LUONG CAO theo bang luong ITF], tuyen Bosun, AB, Oiler, Cook,... di tau SEH DONG SHIPPING CO., LTD
 5. #996 15.3.2017 - HANG TAU HEUNG-A SHIPPING HAN QUOC TAI VIET NAM-CHI NHANH HAI PHONG TUYEN DUNG 3.2017, ky su quan ly container
 6. #997 15.3.2017 Cong ty Mogul tuyen nhan vien van hanh san xuat, vi tri nay thuoc lao dong truc tiep. Tuyen 02 Nhan vien ky thuat san xuat.
 7. #1000 16.3.2017
  THONG TIN TUYEN THUC TAP SINH NU - LAM CO KHI
 8. 18.3.2017

[TUYEN DUNG]

Thong bao tuyen nhan vien kinh doanh, Nhan vien ky thuat
Cong ty co phan dich vu thiet bi cong nghiep Hoang Linh la mot doanh nghiep hoat dong trong linh vuc kinh doanh, dich vu cac thiet bi cho CANG BIEN va cac NHA MAY SAN XUAT CONG NGHIEP NANG ( Xi mang, Thep, Nhiet dien ...)

 1. 20.3.2017
  [TUYEN KY SU]

Cty TNHH SIN CHI Viet Nam la cong ty co 100% von dau tu cua Dai Loan, duoc thanh lap theo Giay phep dau tu so 022 043 000 022 ngay 11/01/2008 do Ban Quan ly cac Khu Che xuat va Cong nghiep Hai Phong cap.
Dia chi: Khu cong nghiep Do Son, Hai Phong.

 1. #1005
  20.3.17
  [VIEC LAM NGAY HAI PHONG - QUAN TOAN]

Gioi thieu cho mot ky su co khi Vo hoac may
Lam viec tai Quan Toan, nga tu Long Thanh

 1. #1006
  THUC TAP SINH LAM VIEC TAI NHAT - DON HANG THANG 3.2017 (don moi)

 

Thang 4: Nhung viec van dang tuyen nguoi

 1. #1021 Tuyen dung Nu Thuc tap sinh Nhat ban  - Nganh nghe: MAY
 2. #1022 [Y-TEC VIETNAM - VSIP HAI PHONG TIEP TUC TUYEN DUNG THANG 4.2017]
 3. #1024 [VIEC LAM NGAY VA LUON] Cty TNHH SIN CHI Viet Nam
 4. #1025 DON HANG CUC HOT CHO NAM THUC TAP SINH LAM VIEC TAI NHAT THANG 4 NAM 2017 - CHI PHI THAP - XUAT CANH NHANH
 5. #1027 [VIEC LAM NGAY HAI PHONG - QUAN TOAN] Tuyen 02 ky su co khi Vo hoac May
 6. #1028 Cong ty Co phan Dau tu Phat trien Kho van Viet Nam tuyen dung:
  1/ Nhan vien phong Kinh doanh dich vu Logistic: 03 nguoi
  2/ Thuc tap sinh kinh doanh dich vu Logistic: 06 nguoi
  3/ Can bo quan ly Du an: 06 nguoi
  4/ Thuc tap sinh quan ly du an: 12 nguoi.
 7. #1029 Cty TNHH SIN CHI Viet Nam tuyen ngay 02 ky su cong trinh:
 8. #1030 TUYEN DUNG THUC TAP SINH LAM VIEC TAI NHAT  THANG 4 NAM 2017
 9. #1032 [CHILISIN VIET NAM - VSIP HAI PHONG TUYEN DUNG]
 10. #1033 #1039 TUYEN THUYEN VIEN CHO DOAN TAU DAY SA LAN THAN CHAY TRONG TINH QUANG NINH (100km)
 11. #1015 (28.3.2017) [THONG BAO TUYEN DUNG LAN 2] Thong bao tuyen nhan vien kinh doanh, Nhan vien ky thuat - Cong ty co phan dich vu thiet bi cong nghiep Hoang Linh
 12. #1036 Tuyen ky su moi truong lam viec tai nha may xu ly chat thai ran Minh Tan - Thuy Nguyen.
 13. #1038 Tuyen cu nhan kinh te lam bao gia cty G-fortune Container Dinh Vu. Yeu cau tieng anh tot.
 14.  #1040 TUYEN 01 KY SU VO TAU THUY Lam viec cho Cong ty TNHH tai thi xa Dong Trieu, Quang Ninh
 15. #1041 TUYEN 02 KE TOAN Lam viec cho Cong ty TNHH tai thi xa Dong Trieu, Quang Ninh
 16.  #1044 Kyocera Vsip Haiphong - cong ty TNHH Cong nghe may van phong Kyocera Viet Nam tuyen dung nhan vien phong Khai thac san pham (Thiet ke).
 17.  #1045 THONG BAO Tuyen dung nhan vien lam viec tren tau du lich Singapore, Malaysia
 18.  #1046 Cong ty Vina-Bingo, KCN Nomura Hai Phong, Hien tai dang co nhu cau tuyen ky su co khi
 19.  #1047 Khu cong nghiep Nam Cau Kien, Thuy Nguyen, Hai Phong - Noi lam viec, noi thanh dat cua ban!
 20.  #1048 BNI Speed Chapter Hai Phong hop hoi dong hang thang - Co hoi kinh doanh cua doanh nghiep, co hoi viec lam thu nhap cao cua ban.
 21.  #1049 Vanderleun Vietnam Haiphong - KCN Nam Cau Kien tuyen dung ky su dien va tho dien:
 22.  #1050 CONG DONG GIA QUA TOT HOP NGAY 21 THANG 4 NAM 2017
 23.  #1051 Cong ty TNHH Ha Anh, Hai Phong tuyen dung Chuc danh/Vi tri Tuyen: ky su dien tu vien thong, so luong tuyen: 02
 24.  #1052 Cong ty TNHH Quoc Te B2B chuyen cung cap cac thiet bi, phu tung thuy luc, khi nen, may moc thiet bi cong nghiep nang cho nganh: Than , Nhiet dien, Thuy dien, gang, thep, loc hoa dau .v.v.
 25.  #1054 CONG TY CP GIAI PHAP CANG VA HAU CAN (PLC) TUYEN DUNG
 26.  

 

...

 

Contact lien he:

Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)

Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien

Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam

Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU

Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.

Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.

Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;

Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79

Fax: (+84) 313. 625. 175;

Email: duchanh@vimaru.edu.vn

https://www.facebook.com/duchanhvmu

Web: www.vimaru.edu.vn

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook