THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9 / 2017 KỸ SƯ - KỸ THUẬT VIÊN - THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THONG BAO TUYEN DUNG THANG 9 / 2017

KY SU - KY THUAT VIEN - THUC TAP SINH LAM VIEC TAI NHAT

1 --- DON HANG KY THUAT VIEN

Dia diem lam viec :.....AICHI ...

Nganh nghe : DUC KIM LOAI, NHIET

So luong : ...2 NAM

TUOI: 23-30

Yeu cau :

- TOT NGHIEP CD, DH CHINH QUY NGANH: Co khi, dien, dong luc

- KHONG YEU CAU TIENG NHAT (Co tieng nhat la mot loi the)

-Luong co ban : 210000Y= (tuong duong 42 trieu) chua tinh lam them

- Han dang ky 2/9/2017

- ngay thi tuyen : ...7/9/2017...

- du kien xuat canh :..2/2018

 

2 --- DON HANG KY THUAT VIEN - DIEN, DIEN TU

- Dia diem lam viec :.....AICHI ...

- Nganh nghe : Cong viec lien quan den dien, dien tu

- So luong : ...2 NAM, NU (Uu tien nu)

TUOI: 23-30

Yeu cau :

-- TOT NGHIEP CD, DH CHINH QUY NGANH: Co khi, dien, dien tu

-- KHONG YEU CAU TIENG NHAT (Co tieng nhat la mot loi the)

- Luong co ban : 195000Y= (tuong duong 39 trieu) chua tinh lam them

- Han dang ky 2/9/2017

- ngay thi tuyen : ...7/9/2017...

- du kien xuat canh :..2/2018

 

3 --- DON HANG KY THUAT VIEN - PHI THAP

Dia diem lam viec :.....Nhat ban...

Nganh nghe : Cong viec lien quan den co khi, cong nghe o to, dien, dien tu.

So luong : ...20 NAM, NU (Uu tien nu)

TUOI: 23-30

Yeu cau :

-- TOT NGHIEP CD, DH CHINH QUY NGANH: Co khi, dien, dien tu

-- KHONG YEU CAU TIENG NHAT (Co tieng nhat la mot loi the)

- Luong co ban : 190000 yen - 220000 yen(tuong duong 38 - 44 trieu) chua tinh lam them

- TUYEN DUNG LIEN TUC HANG THANG.

- KHONG BIET TIENG NHAT SE DUOC DAO TAO MIEN PHI TAI TRUNG TAM.

========================================================================

 

DON HANG THUC TAP SINH

1. CO KHI (PHAY)

Dia diem lam viec: Gifu

Tuyen: 8 nam

Tuoi: 19 -25

Trinh do: Tot nghiep THPT tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Luong thuc nhan sau khi tru bao hiem, nha o, chua tinh lam them: 105000 yen ~ 21 trieu

Co viec lam them: toi thieu 40h/ thang.

Ngay thi: 14/9/2017

Du kien xuat canh: 2/2018

 

2. THUC PHAM (COM HOP)

Dia diem lam viec: AICHI

Tuyen: 6 nu

Tuoi: 19 -25

Trinh do: Tot nghiep THPT tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Luong thuc nhan sau khi tru bao hiem, nha o, chua tinh lam them: 100000 yen ~ 20 trieu

Co viec nhieu viec lam them.

Ngay thi: 08/9/2017

Du kien xuat canh: 2/2018

 

3. VE SINH TOA NHA (DON DEP VE SINH TOA NHA, SIEU THI)

Dia diem lam viec: KANAGAWA

Tuyen: 2 nu

Tuoi: 20 - 30

Trinh do: Tot nghiep THPT tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Luong co ban chua tru: 161000 yen ~ 32 trieu

Ngay thi: 31/8/2017

Du kien xuat canh: 1/2018

 

4. DUC (DUC DO NHUA - EP)

Dia diem lam viec: AICHI

Tuyen: 2 nu

Tuoi: 20 - 29

Trinh do: Tot nghiep THPT tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Uu tien: mat tot, cham chi, kheo tay.

Luong co ban chua tru: 140000 yen ~ 28 trieu

Ngay thi: 2/9/2017

Du kien xuat canh: 2/2018 va 4/2018

 

5. CHE BIEN THUY SAN

Dia diem lam viec: AICHI

Tuyen: 2 nu

Tuoi: 25 - 32

Trinh do: Tot nghiep THPT tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Luong co ban chua tru: 150000 yen ~ 30 trieu

Ngay thi: 06/09/2017

Du kien xuat canh: 31/5/2018

 

6. DUC (DUC SAN PHAM NHO CHUYEN DUNG CHO XE HOI)

Dia diem lam viec: AICHI

Tuyen: 3 nu

Tuoi: 20 - 23

Trinh do: Tot nghiep THPT tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Yeu cau: khong bi mu mau, the luc tot

Luong co ban chua tru: 146000 yen ~ 29 trieu

Ngay thi: 06/09/2017

Du kien xuat canh: 31/5/2018

 

6. VAN CHUYEN, LAP DAT THIET BI DIEN, THIET BI LAM LANH

Dia diem lam viec: SAITAMA

Tuyen: 5 NAM

Tuoi: 20 - 30

Trinh do: Tot nghiep THPT tro len, uu tien tot nghiep trung cap, cao dang, dai hoc.

Tay nghe: Khong yeu cau

Yeu cau: khong bi mu mau, the luc tot, khong uong ruou, hut thuoc.

Luong co ban chua tru: 146000 yen ~ 29 trieu

Ngay thi: 06/09/2017

Du kien xuat canh: 3/2018

 

7. DONG GOI CONG NGHIEP (DONG GOI LINH KIEN, SACH HUONG DAN DI KEM)

Dia diem lam viec: SAITAMA

Tuyen: 3 NAM, 7 NU

Tuoi: 20 - 30

Trinh do: Tot nghiep THPT tro len, uu tien tot nghiep trung cap tro len.

Tay nghe: Khong yeu cau

Yeu cau: khong bi mu mau, the luc tot

Luong co ban chua tru: 146000 yen ~ 29 trieu

Ngay thi: 06/09/2017

Du kien xuat canh: 5/2018

 

8. NONG NGHIEP (TRONG RAU TRONG NHA KINH)

Dia diem lam viec: AICHI

Tuyen: 3 nu

Tuoi: 18 - 22

Trinh do: Tot nghiep CAP 2 tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Luong co ban chua tru: 133000 yen ~ 26,6 trieu

Ngay thi: 14/09/2017

Du kien xuat canh: 4/2018

 

9. LAP DAT HE THONG DUONG ONG NUOC

Dia diem lam viec: CHIBA

Tuyen: 1 NAM

Tuoi: 20 - 26

Trinh do: Tot nghiep CAP 3 tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Yeu cau: SUC KHOE TOT, Y THUC LAM VIEC CHAM CHI

Luong co ban chua tru: 146000 yen ~ 29 trieu

Ngay thi: 26/09/2017

Du kien xuat canh: 1/2018

 

10. CHE BIEN THUC PHAM

Dia diem lam viec: HOKKAIDO

Tuyen: 4 nu

Tuoi: 19 - 28

Trinh do: Tot nghiep CAP 3 tro len

Tay nghe: Khong yeu cau

Luong co ban chua tru: 136000 yen ~ 27,2 trieu (luong thuc nhan trung binh 12-15 man/ thang ~ tuong duong 24, 30 trieu/ thang)

Ngay thi: 07/09/2017

Du kien xuat canh: 2/2018

 

11. MAY (MAY CAC SAN PHAM DET KIM)

Dia diem lam viec: AICHI

Tuyen: 3 nu

Tuoi: 24 - 30

Trinh do: Tot nghiep CAP 2 tro len

Tay nghe: co kinh nghiem may mac, thi tuyen tay nghe may

Luong co ban chua tru: 135000 yen ~ 27 trieu

Ngay thi: 16/09/2017

 

Dang ky phong van, cac ban gui CV den mail duchanh@vimaru.edu.vn

Voi tieu de mail: PV-JAPAN T9-HO TEN-SDT

 

 ----------------------------------------------

  

Thanks & Best regards!

Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)

Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien

Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 

Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU

Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.

Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.

Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;

Fax:  (+84) 2253. 625. 175;

Email: duchanh@vimaru.edu.vn

https://www.facebook.com/duchanhvmu

Web: http://www.vimaru.edu.vn

http://www.ctsv.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN