Thông báo kết luận về công tác triển khai học bạ điện tử

BO GIAO THONG VAN TAI

TRUONG DH HANG HAI VIET NAM

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

So:           /TB-DHHHVN

Hai Phong, ngay          thang 02 nam 2017

THONG BAO

Ket luan ve cong tac trien khai hoc ba dien tu

Kinh gui: Thu truong cac don vi trong Truong.

Ngay 08/02/2017, tai Phong hop giao ban (Nha A1), PHT Nguyen Khac Khiem da chu tri cuoc hop ve cong tac trien khai hoc ba dien tu nham muc dich ho tro cong tac quan ly va tu van doi voi sinh vien DH, CD he chinh quy. Thanh phan tham du cuoc hoc gom co: Truong, pho cac Phong: Dao tao, CTSV, Khoa CNTT, TT Quan tri mang.

Sau phan trinh bay cua Trung tam Quan tri mang va y kien trao doi cua cac thanh vien du hoi nghi, PHT Nguyen Khac Khiem da ket luan va giao nhiem vu cho cac don vi, ca nhan co lien quan, cu the nhu sau:

I. PHONG CONG TAC SINH VIEN

1.1. Trien khai cu the Quy che cong tac Co van hoc tap moi voi lo trinh thuc hien cu the, phu hop. Don doc cac Khoa/Vien co van ban phan cong chinh thuc cac chuc danh Pho Truong Khoa/Vien phu trach CTSV, Tro ly CTSV, Co van hoc tap.. trong Hoc ky II/2016-2017 va gui ve Phong CTSV truoc ngay 20/02/2017.

1.2. Chu tri va phoi hop voi Phong Dao tao thong nhat de xuat cau truc, cac tinh nang can thiet, phan cap cap  nhat va quan ly voi lo trinh, du toan kinh phi trien khai xay dung va ap dung cu the trang hoc ba dien tu gan voi phan mem quan ly dao tao va Website Truong. Tap trung chu yeu mot so chuc nang, nhiem vu sau day:

+ Cap nhat, tra cuu va danh gia thong tin SV/nhom SV ve cac mat: ho so ly lich; thong tin lien he (gia dinh, ca nhan); dien bien dich chuyen lop, nganh hoc; ket qua phan loai ren luyen; khen thuong, ky luat; ket qua dang ky hoc tap, lich hoc tap; ket qua hoc tap; phan loai ket qua hoc tap, xet canh bao; phan loai tot nghiep; nang luc so truong...

+ Cap nhat thong tin lien lac SV sau khi tot nghiep.

+ Khao sat y kien (truc tuyen) cua SV doi voi cong tac CVHT moi hoc ky lam co so danh gia cong tac cua cac CVHT.

+ Phan cap, phan quyen truy cap, cap nhat noi dung cua hoc ba dien tu doi voi cac cap quan ly, cac don vi chuc nang va den tung CVHT tren co so Quy dinh ve cong tac co van hoc tap va cac quy dinh hien hanh cua Nha truong.

1.3. Thuong truc don doc cac don vi, ca nhan co lien quan trong viec xay dung va trien khai ap dung hoc ba dien tu theo tien do yeu cau. Thuong xuyen bao cao tinh hinh, ket qua thuc hien ve Ban giam hieu Nha truong.

II. PHONG DAO TAO

2.1. Chu tri va phoi hop voi cac don vi chuc nang to chuc xay dung trang hoc ba dien tu tren co so de xuat cua Phong CTSV va cac tinh nang yeu cau neu trong Muc 1.2 voi yeu cau lo trinh sau:

+ Truoc mat, thuc hien phan cap, phan quyen truy cap de tra cuu thong tin SV cho cac don vi chuc nang va ca nhan lien quan (theo Quy dinh ve cong tac CVHT sinh vien moi) truoc 28/2/2017. Ho tro va phoi hop voi Phong CTSV huong dan cac don vi Khoa/Vien/Bo mon va doi ngu CVHT cai dat va su dung tin nang truy cap de tra cuu thong tin SV trong thang 3/2017.

+ Tiep tuc hoan thien cau truc va cac tinh nang can thiet khac cua hoc ba dien tu (theo yeu cau neu trong Muc 1.2) de ap dung doi voi tung SV/nhom SV, xong truoc 20/06/2017. Rieng tinh nang khao sat y kien (truc tuyen) cua SV doi voi cong tac CVHT xong truoc 30/7/2017 de kip thoi ap dung tu nam hoc 2017-2018.

2.2. Phan cong 01 Pho Truong phong de to chuc phoi hop voi Trung tam Quan tri mang trien khai cung cap cac dich vu tien ich qua mang tren co so khai thac hieu qua nguon du lieu thong tin hien co cua Nha truong nham ho tro va phuc vu tot cong tac quan ly va doi ngu CB, GV va SV tu nam hoc 2017-2018.

2.3. Tiep tuc pho bien va co giai phap tang cuong trao doi thong tin giang vien - sinh vien trong qua trinh giang day su dung he thong Email sinh vien toan truong hien co (ma sinh vien @st.vimaru.edu.vn), gop phan nang cao chat luong dao tao.

2.4. Chu dong nghien cuu, tham muu cho Ban giam hieu Nha truong nham tiep tuc phat trien va hoan thien phan mem quan ly dao tao hien co, ho tro ngay cang hieu qua cho cong tac quan ly va to chuc dao tao, cong tac dam bao chat luong va thong tin viec lam sinh vien sau tot nghiep...

III. TRUNG TAM QUAN TRI MANG

3.1. Phoi hop chat che voi Phong CTSV, Phong Dao tao de dam bao trien khai hieu qua, dong bo trang hoc ba dien tu trong phan mem quan ly dao tao va cac trang mang hien hanh cua Nha truong theo lo trinh yeu cau.

3.2. Chu tri, phoi hop tot voi cac don vi chuc nang thuoc Truong nghien cuu phat trien cac cong cu cung cap cac dich vu tien ich qua mang tren co so khai thac hieu qua nguon du lieu thong tin hien co cua Nha truong nham ho tro va phuc vu tot cong tac quan ly va doi ngu CB, GV va SV tu nam hoc 2017-2018.

3.3. Chu dong nghien cuu, tham muu cho Ban giam hieu Nha truong de phat trien va khai thac co hieu qua co so vat chat cong nghe thong tin, cac trang mang, he thong email CB, GV va SV de gop phan doi moi can ban, toan dien GD&DT, nang cao chat luong dao tao, nang cao uy tin, thuong hieu cua Nha truong.

IV. CAC KHOA/VIEN VA DON VI, CA NHAN THUOC TRUONG

Chu dong phoi hop tot voi Phong CTSV, Phong Dao tao, Trung tam QTM  va cac don vi thuoc Khoi CTSV trien khai tot cac nhiem vu neu trong Ket luan nay.

Yeu cau cac don vi va ca nhan lien quan nghiem tuc thuc hien./.

 

Noi nhan:      

- Nhu Kinh gui;                       

- Hieu truong (de b/c);

- Cac PHT (de p/h chi dao);

- Luu: VT, CTSV.

  (Ban mem cua van ban nay se duoc gui den cac    

  thanh vien trong Khoi theo dia chi email da dang ky)

KT. HIEU TRUONG

PHO HIEU TRUONG

 

 

 

 

 TS. Nguyen Khac Khiem

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN