Quy đổi điểm Tiếng Anh

Nếu SV có phiếu điểm đạt chuẩn đầu ra trước thời điểm đăng ký học phần thì được chuyển đổi điểm và không cần đăng ký học phần AVCB đó, nếu SV đã đăng ký và đang học môn T. A đó thì có phiếu điểm đạt chuẩn đầu ra, lúc đó SV được chuyển đổi điểm và không phải thi . Lưu ý: điểm quy đổi tính vào trung bình chung tích lũy, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN