Quy đổi chuẩn đầu ra với các chứng chỉ quốc tế khác

Quy doi chuan dau ra voi cac chung chi quoc te khac

            Theo quy dinh so 1313/QD-DHHHVN-DT ngay 26/11/2013 ve Quy doi chung chi tieng Anh quoc te de de cong nhan dat chuan dau ra va mien thi cac hoc phan Tieng Anh co ban trong chuong trinh dao tao (ap dung voi SV dai hoc tu K50 tro di va SV cao dang tu K54 tro di):

            Trong truong hop SV da co cac chung chi Tieng Anh quoc te khac, thi duoc quy doi theo bang sau:

Ap dung

cho khoa SV

TOEIC

IELTS

Diem duoc tinh X, Y mien hoc/thi

AVCB1

AVCB2

AVCB3

Tu K50 tro di

(dai hoc, cao dang)

450

4.0

8

8

8

550

5.0

9

9

9

600

5.5

10

10

10

 

            SV co cac chung chi thoa man dieu kien tren, duoc lam thu tuc de nghi mien hoc, mien thi va cong nhan diem (chi tinh diem nguyen) doi voi tung hoc phan Anh van co ban, voi dieu kien SV da dang ky cac hoc phan Anh van co ban nhung chua hoc hoac chua thi hoc phan do.

            SV da dang ky hoc phan Anh van co ban, tiep tuc den Phong Dao tao (P.114B-A1) de lam thu tuc de nghi cong nhan dat chuan hoac mien hoc, mien thi (mang theo chung chi ban goc va ban sao co cong chung hop le).

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN