Quy đổi chuẩn đầu ra với các chứng chỉ quốc tế khác

Cong nhan chuan dau ra trinh do Ngoai ngu doi voi sinh vien co trinh do Tieng Anh dat chuan quoc te
 
- Nhom 1. Chuong trinh dai hoc chinh quy thong thuong, khong chuyen ngu
 
Khoa ap dung
IELTS
TOEIC
Cambridge
TOEFL
 
 
 
 
ITP
IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa 52
3.5
400
A2 (120 - 139)
415 ITP
35 IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa 53 tro ve sau
4.0
450
B1 (140 - 146)
437 ITP
41 IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhom 2. Chuong trinh dai hoc chinh quy chuyen ngu (nganh Ngon ngu Anh)
 
Khoa ap dung
IELTS
 
 
 
Cambridge
TOEFL IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa 55 tro ve sau
6.0
 
 
B2 (169 - 175)
71 IBT
 
- Nhom 3. Chuong trinh dai hoc chat luong cao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa ap dung
 
IELTS
 
TOEIC
 
Cambridge
TOEFL
 
 
 
 
 
 
 
ITP
IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa 55 tro ve sau
 
5.0
 
550
 
 
B1 (154 - 160)
494 ITP
58 IBT
 
 
 
 
 
B2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhom 4. Chuong trinh dai hoc lop chon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa ap dung
 
IELTS
 
TOEIC
 
Cambridge
TOEFL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137
 
 
 
 
 
ITP
IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa 55, 56
4.5
500
B1 (147 - 153)
477 ITP
53 IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa 57 tro ve sau
5.0
550
B1 (154 - 160)
494 ITP
58 IBT
 
B2
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhom 5. Chuong trinh tien tien bac dai hoc
 
Nganh hoc, khoa ap dung
IELTS
Cambridge
TOEFL
 
 
 
 
ITP
IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kinh doanh quoc te va logistics
5.5
B2 (162 - 168)
513 ITP
65 IBT
 
khoa IBL04, IBL05, IBL06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kinh te Hang hai cac khoa
 
 
 
 
 
- Kinh doanh quoc te va logistics tu
 
 
 
 
 
khoa IBL07 tro ve sau
6.0
B2 (169 - 175)
530 ITP
71 IBT
 
- Quan ly kinh doanh va Marketing
 
 
 
 
 
cac khoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhom 6. Chuong trinh dao tao he Dai hoc Lien thong chinh quy nganh Ngon ngu Anh hoc tap trung theo lop hanh chinh, Van bang 2 chinh quy nganh Ngon ngu Anh
 
Khoa ap dung
IELTS
Cambridge
TOEFL IBT
 
 
 
 
 
 
Khoa 58 tro ve sau
5.0
B1 (154 - 160)
58 IBT
 
B2
 
 
 
 
 
 
Nhom 7. Chuong trinh cao dang chinh quy, khong chuyen ngu
 
Khoa ap dung
IELTS
TOEIC
Cambridge
TOEFL
 
 
 
 
ITP
IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa 54 tro ve sau
2.0
300
A1 (100 - 119)
347 ITP
19 IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mien hoc va thi cac hoc phan Tieng Anh doi voi sinh vien hoc dung tien do, chua thi hoc phan do va co trinh do Tieng Anh dat chuan quoc te
 
Mien hoc va thi cac hoc phan Tieng Anh co ban doi voi sinh vien dai hoc chinh quy thong thuong, chat luong cao va lop chon, cu the nhu sau:
 
IELTS
TOEIC
Cambridge
TOEFL
Diem Z
 
 
 
 
ITP
IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0
450
B1 (140 - 146)
437 ITP
41 IBT
8,0
 
 
 
 
 
 
 
 
5.0
550
B1 (154 - 160)
494 ITP
58 IBT
9,0
 
B2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138
 
 
5.5
600
B2 (162 - 168)
513 ITP
65 IBT
10
 
 
 
 
 
 
 
Mien hoc va thi cac hoc phan Tieng Anh co ban doi voi sinh vien dai hoc chuong trinh tien tien, cu the nhu sau:
 
IELTS
TOEIC
Cambridge
TOEFL
Diem hoc phan
 
 
 
TACB 1, 2
 
ITP
IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5
600
B2 (162 - 168)
513 ITP
65 IBT
84/100 (B+)
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0
650
B2 (169 - 175)
530 ITP
71 IBT
90/100 (A-)
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5
700
B2 (176 - 180)
550 ITP
79 IBT
95/100 (A)
 
C1
 
 
 
 
 
 
 
7.0
750
C1 (? 185)
568 ITP
87 IBT
100/100 (A+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mien hoc va thi cac hoc phan Ky nang Nghe - Noi - Doc - Viet 1, 2, 3, 4 doi voi sinh vien nganh Ngon ngu Anh, chuyen nganh Tieng Anh thuong mai va Ngon ngu Anh, cu the nhu sau:
 
IELTS
Cambridge
TOEFL
Diem (Z) doi voi cac hoc phan Ky
 
IBT
nang Nghe - Noi - Doc - Viet 1, 2, 3, 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0
B2 (169 - 175)
71 IBT
8,0
 
 
 
 
 
 
6.5
B2 (176 - 180)
79 IBT
9,0
 
C1
 
 
 
 
 
7.0
C1 (? 185)
87 IBT
10
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chu: Rieng chung chi Cambridge chi ap dung voi cac chung chi Cambridge quoc te do Nha truong phoi hop voi To chuc Khao thi va Danh gia ve Ngon ngu tieng Anh thuoc Dai hoc Cambridge - Anh quoc to chuc thi va cap chung chi.
 
TRUONG DH HANG HAI VIET NAM
 
PHONG DAO TAO
 
BANG QUY DOI GIUA CAC CHUNG CHI TIENG ANH QUOC TE
 
IELTS
TOEIC
Cambridge English
TOEFL
 
 
 
 
ITP
IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0
300
A1 (100 - 119)
347 ITP
19 IBT
 
 
 
 
 
 
 
3.5
400
A2 (120 - 139)
415 ITP
35 IBT
 
 
 
 
 
 
 
4.0
450
B1 (140 - 146)
437 ITP
41 IBT
 
 
 
 
 
 
 
4.5
500
B1 (147 - 153)
477 ITP
53 IBT
 
 
 
 
 
 
 
5.0
550
B1 (154 - 160)
494 ITP
58 IBT
 
 
 
 
 
 
 
 
139
 
 
 
B2
 
 
 
5.5
600
B2 (162 - 168)
513 ITP
65 IBT
 
 
 
 
 
 
 
6.0
650
B2 (169 - 175)
530 ITP
71 IBT
 
 
 
 
 
 
 
6.5
700
B2 (176 - 180)
550 ITP
79 IBT
 
C1
 
 
 
 
 
 
7.0
750
C1 (? 185)
568 ITP
87 IBT
 
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook