NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

NHUNG CAU HOI THUONG GAP CUA SINH VIEN DH HANG HAI VN

 1.  Than gui cac em sinh vien Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU than men:
  https://www.facebook.com/ctsv.dhhhvn
  Day la dia chi facebook cua Phong Cong tac sinh vien Nha truong, moi thac mac, tu van giup do lien quan den cong tac sinh vien, cac em hoan toan co the hoi truc tiep hoac sms tren dien dan nay. Page nay lap ra nham giup duoc dong dao cac ban sinh vien toan truong, quan tri Page la cac thay va chuyen vien cua Phong, vi vay rat mong duoc su chia se va doi thoai van minh, lich su cua cac ban sinh vien Toan truong.
  Dia chi giai quyet truc tiep cac van de lien quan den SV: Phong CTSV 106 - A1.
 2. THONG BAO KE HOACH DANG KY HOC PHAN CHO SINH VIEN KHOA 58

  Phong Dao tao thong bao ke hoach dang ky hoc phan hoc ky 1 cua khoa 58 nhu sau:

  - Truoc 18h00 ngay 14/09/2017:

  + Sinh vien dang nhap cong dang ky truc tuyen de kiem tra mat khau, doi mat khau (khong de mat khau la ngay sinh).

  + Phong Dao tao dang ky cho Sinh vien tat ca cac hoc phan bat buoc. Sinh vien khong the huy hay doi nhom cua cac hoc phan bat buoc.

  - Tu 18h00 ngay 14/09/2017 den 16/09/2017: Sinh vien vao xem lich hoc va dang ky them hoc phan tu chon theo chuong trinh dao tao tren cong dang ky truc tuyen (dia chi: dktt.vimaru.edu.vn). Rieng Sinh vien thuoc Khoa Cong nghe thong tin va Ngoai ngu khong phai dang ky (vi CTDT khong co hoc phan tu chon).

  - Ngoai ra SV co the dang ky them mon Quan su chung va Ky thuat ban sung Ak va Luyen thi chung chi tieng Anh B1 quoc te.

  - Chuong trinh dao tao cua hoc ky I cua tung chuyen nganh va Huong dan dang ky truc tuyen sinh vien xem trong file dinh kem.

  - Neu co vuong mac gi trong qua trinh dang ky, Sinh vien lien he Phong Dao tao de duoc tu van, ho tro (Phong 114B va 113 Nha A1).

  - Hoc ky I nam hoc 2017-2018 bat dau tu 18/09/2017.

  Tran trong thong bao.

  https://drive.google.com/file/d/0B5hJV0hqMAjPYkQtLU1zSUhzTWc/view?usp=sh...

 3. Quy doi diem Tieng Anh: Neu SV co phieu diem dat chuan dau ra truoc thoi diem dang ky hoc phan thi duoc chuyen doi diem va khong can dang ky hoc phan AVCB do, neu SV da dang ky va dang hoc mon T. A do thi co phieu diem dat chuan dau ra, luc do SV duoc chuyen doi diem va khong phai thi Luu y: diem quy doi tinh vao trung binh chung tich luy, khong tinh vao diem trung binh chung hoc ky.

 4. Hi cac ban than men, nhung dieu em hoi deu co du trong so tay SV cua truong, em giup thay doc ky lai them 1 lan nua, dieu nay se giup em quan ly qua trinh hoc tap cua minh tot hon va giai dap cau tra loi cua em, dat biet la quy che ve hoc tap va cong tac sinh vien. Chuc em thanh cong. #duchanhvmu . EM CO THE DOWNLOAD VE DOC DE NAM RO EM NHE, EM VAO WEBSITE http://www.ctsv.vimaru.edu.vn DE LOAD EM NHE, CHUC EM MAY MAN, THANH CONG. THAN AI.

 5. Dang ky online GDTC: Sinh vien dang ky GDTC chu y: hien co 1 so em dang nhap vao voi mat khau la ma sinh vien tren trang gdtc.vimaru.edu.vn thi thay bao sai mat khau. Do cac em chua nhan duoc the sinh vien nen chua lay lai duoc mat khau online. Vi vay, cac em can lien lac truc tiep voi Trung tam GDTC tai Nha thi dau hoac goi thay Nguyen Thai Binh: 0917691978 de lay lai mat khau.

 6. Lay lai mat khau dang ky tin chi: http://dktt.vimaru.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/(S(o4iponoxofletkfnrvq31udz))/login.aspx.
  Moi van de lien quan den dktt va hoc phan cung nhu lay lai mat khau dktt, cac em SV den phong Dao tao 114B nhe, than #duchanhvmu

 7. Sinh vien lam Giay xac nhan vay von: Hi em. Giay xac nhan de vay von sinh vien lam tai Phong CTSV (P106-A1). Em dang ky theo lop, cung cap cac thong tin: Ho ten, Ngay sinh, Ma SV, Lop, So CMND, Ngay cap, Noi cap, Co duoc mien hoc phi hay ko? Co la con mo coi hay ko? Cac thay co se in cho ca lop va gui den lop truong (sau vai ngay)!

 8. ...

 

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN