Một số chú ý về địa điểm liên hệ phục vụ sinh viên

Mot so chu y ve dia diem lien he phuc vu sinh vien

            1. Phong Cong tac sinh vien, P.106 - nha A1: Lam the SV-ATM, tu van - ho tro sinh vien ve khen thuong, ky luat; hoc tap, ren luyen va viec lam, che do chinh sach, bao hiem y te, ...

            2. Phong Dao tao, P.114B - nha A1: Tu van hoc tap; ho tro sinh vien ve dang ky hoc phan, rut hoc phan, khoi phuc mat khau dang ky hoc phan, bao luu diem cac mon AVCB.

            3. Phong Ke hoach - tai chinh: P.109 nha A1: Sinh vien nop hoc phi, thanh toan tai san.

            4. Phong Khao thi va dam bao chat luong, P.207C nha A1: Lam cong tac phuc tra bai thi, xin hoan thi, vang thi,...

            5. Phong Hanh chinh tong hop, P.115C - nha A1: Cung cap bieu mau van ban; dong dau xac nhan cua Nha truong.

6. Trung tam dao tao va gioi thieu viec lam - 484B Lach Tray: Dang ky tuyen dung viec lam, hoc bang lai xe may, o-to, ...

7. Trung tam Anh ngu AMA (nha A2) va Trung tam Ngoai ngu Hang hai (tang 1 nha A5): Dang ky hoc Tieng Anh phuc vu chuan dau ra.

8. Vien Dao tao Quoc te - ISE, phong 105 nha A5: Dang ky thi TOEIC chuan dau ra.

9. Trung tam ung dung va phat trien cong nghe thong tin - CITAD, Phong 108 nha A5 va Phong 201 nha B3: Dang ky luyen va thi chung chi Tin hoc chuan dau ra MOS./.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN