Công ty YTG Vina - KCN ĐÌNH VŨ tuyển dụng vị trí quan trọng: XNK và IT.

#1470
Cong ty YTG Vina - KCN DINH VU tuyen dung:
Cong ty TNHH YTG Vina dang ky kinh doanh so 0201745362 ngay 05 /10/2016 do So KHDT TP Hai Phong cap.
Dia chi: Lo dat CN4.3A, KCN Dinh Vu, P.Dong Hai 2, Hai An, HP, VN
Cong ty 100% von Han Quoc. Chuyen san xuat xuat khau cuon day dien tu, vo cam bien, than cam bien.
 
Tuyen dung cac vi tri quan trong sau:
 
 
1. TUYEN DUNG NHAN VIEN XNK
(CU DI DAO TAO TAI HAN QUOC)
YEU CAU:
  • Nam/nu
  • Tot nghiep dai hoc, cao dang chuyen nganh: kinh te ngoai thuong, KT van tai, logistics
  • Co kinh nghiem 3-5 nam o vi tri tuong duong, uu tien cac ung vien dang lam viec tai cac cong ty san xuat.
  • Co kien thuc co ban thanh toan quoc te, incoterm, HSCODE, qui dinh cua Hai Quan, bao cao quyet toan.
  • Co kha nang giai tim kiem, phan tich, ky ket hop dong, thuong luong gia ca voi nha cung cap.
LICH PHONG VAN DU KIEN: 28-31/8/2017
HAN NOP CV: 27/8/2017
CV DU TUYEN VOI TIEU DE: PV-YTG-HO TEN-SDT GUI VE MAIL: duchanh@vimaru.edu.vn
CHE DO:
Moi che do thoa dang cho nguoi lao dong.
 
 
 
2. TUYEN DUNG QUAN TRI HE THONG ERP
(CU DI DAO TAO TAI HAN QUOC)
YEU CAU:
  • Nam/nu
  • Tot nghiep dai hoc chuyen nganh IT va cac nganh co lien quan
  • Co kinh nghiem 3-5 nam ve quan tri he thong ERP (cai dat, quan ly, giai quyet van de phat sinh va dao tao tre,...)
  • Co kien thuc co ban ve ke toan
  • Co kha nang giai quyet cac van de IT khac.
LICH PHONG VAN DU KIEN: 28-31/8/2017
HAN NOP CV: 27/8/2017
CV DU TUYEN VOI TIEU DE: PV-YTG-HO TEN-SDT GUI VE MAIL: duchanh@vimaru.edu.vn
CHE DO:
Moi che do thoa dang cho nguoi lao dong.
 

 

 

 
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN