Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Vietnam) tại Hải Phòng THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

#1114
Cong ty TNHH Kein Hing Muramoto (Vietnam) tai Hai Phong THONG BAO TUYEN DUNG

Thoi gian phong van: 08h30 ngay 30/06/2017 (Thu 6)
Dia diem: Tang 5 / nha C1 / DH Hang hai VN, 484 Lach Tray, Hai Phong 
Thanh phan tuyen: tat ca cac ban theo nganh nghe duoi day da ra truong (dang lam cong ty khac) va cac ban SV sap ra truong vao thang 8/2017 (nop hoan thien bang cap sau). Dang ky phong van: cac ban gui CV den mail duchanh@vimaru.edu.vn, tieu de mail ghi: phong van Kein Hing_ho va ten_so dien thoai)

Cong ty TNHH Kein Hing Muramoto (Vietnam) tai Hai Phong la cong ty 100% von dau tu truc tiep nuoc ngoai, chuyen dinh hinh, gia cong chinh xac, lap rap chi tiet, gia cong be mat, san xuat va che tao cac dung cu va khuon. Chung toi dang co nhu cau tuyen dung vi tri sau:

1) NHAN VIEN QUAN LY CHAT LUONG, BAO DUONG KHUON VA KY THUAT VIEN
2) NHAN VIEN BAN HANG & MARKETING
3) NHAN VIEN PHONG QUAN LY SAN XUAT (KHOI VAN PHONG)
Yeu cau:
- Nam tuoi tu 23 tro len (Doi voi vi tri so 1)
- Nam, Nu tuoi tu 23 tro len (Doi voi vi tri so 2 va so 3)
- Suc khoe tot, nang dong
- Co kha nang giao tiep tot bang tieng Anh
- Gioi toan
- Co kien thuc va ky nang su dung may tinh (Autocad, Solidwok, Word, excel,..)
- Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh co khi, ky thuat, thiet ke, sua chua bao duong may, Quan tri kinh doanh, Kinh te... DH Hang hai VN.
- Co kinh nghiem ve co khi, ky thuat, ban hang va Marketing, Quan ly san xuat .....la mot loi the
Quyen loi:
* Thoi gio lam viec, che do bao hiem va che do khac
- Nguoi duoc tuyen dung se duoc huong day du cac che do theo quy dinh cua nha nuoc Viet Nam nhu: Bao hiem xa hoi, y te va cac che do bao ho lao dong khac.
- Thoi gian lam viec tu thu 2 den thu 6 va mot thang lam 2 thu 7.
- * Muc luong thoa thuan
- - Theo dinh ky cong ty se to chuc 1 buoi dua cac ban di an nha hang sau gio lam viec, duoc an kem, sua chua,... tai cong ty hoac di du tiec, du lich trong nuoc va nuoc ngoai (Theo quyet dinh cua Ban lanh dao cong ty).
- Cong ty co chuong trinh ho tro dac biet doi voi cong nhan vien lam viec tu 3 nam tro len khi mua xe may (Ware @, SH mode, SH150)
* Ke hoach dao tao:
- Cong ty to chuc dao tao trong nuoc (Hinh thuc dao tao: Truc tiep tai Cong ty TNHH Kein Hing Muramoto (Viet Nam) tai Ha Noi) - Theo tung vi tri va yeu cau cong viec.
- Hoac dao tao tai cong ty me tai Malaysia (Tuy theo vi tri va yeu cau cong viec)
- Tham du trien lam tai Ha Noi hoac quoc te: Nhat Ban, Trung Quoc, Thai Lan, Duc...
* Ho so xin viec bao gom:
- Don xin viec viet tay
- So yeu ly lich co xac nhan cua chinh quyen dia phuong
- Ban sao co cong chung bang tot nghiep pho thong trung hoc hoac bang nghe va cac chung chi khac (neu co)
- Giay kham suc khoe (Benh vien cap huyen tro len)
- Ban sao co cong chung giay khai sinh
- Chung minh nhan dan co cong chung (02 ban)
- So ho khau cong chung
- Giay xac nhan dan su
- 4 anh 3x4

(Chu y: Tat ca nhung ung vien duoc goi di phong van se khong phai nop bat ky mot khoan le phi nao cho cong ty va se duoc tra lai ho so khi khong trung tuyen)

            

 

MOT SO HINH ANH TIEU BIEU TAI KEIN HING GROUP

 

 

 

 

 

 

 
Nhóm tin tuyển dụng: 
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook