Công Ty TNHH Kein Hing Muramoto (Việt Nam) TUYỂN DỤNG 2018

Cong Ty TNHH Kein Hing Muramoto (Viet Nam)

Lo C3, khu CN Thang Long, Xa Kim Chung, H. Dong Anh, TP. Ha Noi

Chi nhanh nha may Tai Hai Phong : KCN VSIP

THONG BAO TUYEN DUNG:

Cong ty TNHH Kein Hing Muramoto (Vietnam) la cong ty 100% von dau tu truc tiep nuoc ngoai, chuyen dinh hinh, gia cong chinh xac, lap rap chi tiet, gia cong be mat, san xuat va che tao cac dung cu va khuon. Chung toi dang co nhu cau tuyen dung vi tri sau

                                                                                                     ******o0o******

                        NHAN VIEN BAN HANG & MARKETING

Dia diem lam viec:

Tai Chi Nhanh CONG TY TNHH KEIN HING MURAMOTO (VIET NAM) TAI HAI PHONG

Dia chi: KCN VSIP Hai Phong, Huyen Thuy Nguyen, Thuoc KKT Dinh Vu - Cat Hai, Thanh Pho Hai Phong, Viet Nam

  Yeu cau:  

 • Nam, Nu tuoi tu 23 tro len

 • Suc khoe tot, nang dong

 • Co kha nang giao tiep tot bang tieng Anh

 • Gioi toan

 • Co kien thuc va ky nang su dung may tinh (Autocad, Solidwok, Word, excel, ...)

 • Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh Ke toan, Quan tri kinh doanh, Kinh te... tro len

 • Co kinh nghiem ve Ban hang va Marketing la mot loi the

 

 

Quyen loi:

Thoi gio lam viec, che do bao hiem va che do khac

 •    Nguoi duoc tuyen dung se duoc huong day du cac che do theo quy dinh cua nha nuoc Viet Nam nhu: Bao hiem xa hoi, y te va cac che do bao ho lao dong khac.

 •  

  Thoi gian lam viec tu thu 2 den thu 6 va mot thang lam 2 thu 7.

 

 

* Muc luong thoa thuan

 

 • - Thinh thoang cong ty se to chuc 1 buoi dua cac ban di an nha hang sau gio lam viec, duoc an kem, sua chua, ... tai cong ty hoac di du tiec, du lich trong nuoc va nuoc ngoai (Theo quyet dinh cua Ban lanh dao cong ty).

 • )

* Ke hoach dao tao:

 • Cong ty to chuc dao tao trong nuoc (Hinh thuc dao tao: Truc tiep tai Cong ty TNHH Kein Hing Muramoto (Viet Nam) tai Ha Noi)- Theo tung vi tri va yeu cau cong viec.

 

 • Ho so xin viec bao gom:

 • Don xin viec viet tay

 • So yeu ly lich co xac nhan cua chinh quyen dia phuong

 • Ban sao co cong chung bang tot nghiep pho thong trung hoc hoac bang nghe va cac chung chi khac (neu co)

 • Giay kham suc khoe (Benh vien cap huyen tro len)

 • Ban sao co cong chung giay khai sinh

 • Chung minh nhan dan co cong chung (02 ban)

 • So ho khau cong chung

 • Giay xac nhan dan su

 • 4 anh 3x4

========

HS UNG VIEN GUI CV VOI TIEU DE: PV-KEINHINGMURAMOTO-HO TEN-SDT

 

Thanks & Best regards!

Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)

Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien

Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam

Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU

Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.

Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.

Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;


 

 

 

 

 

 

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook