×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH - KỸ THUẬT VIÊN - LÀM VIỆC TẠI NHẬT CUỐI THÁNG 9 ĐẦU THÁNG 10 NĂM 2017

CHUONG TRINH THUC TAP SINH - KY THUAT VIEN - LAM VIEC TAI NHAT
CUOI THANG 9 DAU THANG 10 NAM 2017

 
1 -- CHUONG TRINH KY THUAT VIEN
Nganh nghe :  CO KHI, DIEN, XAY DUNG
So luong : 20 nam, nu
TUOI: 23-30
Yeu cau :
-- TOT NGHIEP CD, DH CHINH QUY NGANH: Co khi, dien, dong luc
-- KHONG YEU CAU TIENG NHAT (Co tieng nhat la mot loi the)
Luong co ban : 18-220000Y= (tuong duong 36-44 trieu) chua tinh lam them  
DANG KY HO SO THI TUYEN LIEN TUC HANG THANG.
HINH THUC THI TUYEN PHONG VAN HOAC TIEN CU HO SO KHONG CAN THI
 
2 --- DON HANG KY THUAT VIEN - CO KHI, DIEN, DIEN TU, XAY DUNG
PHI XUAT CANH CUC HAP DAN.
Dia diem lam viec : Nhat ban
Nganh nghe : Cong viec lien quan co khi, den dien, dien tu
So luong : ...20  NAM, NU
TUOI: 23-30
Yeu cau :
-- TOT NGHIEP CD, DH CHINH QUY NGANH: Co khi, dien, dien tu
-- YEU CAU TIENG NHAT N4
-- TRUONG HOP KHONG CO TIENG NHAT DUOC DAO TAO TAP TRUNG TAI TRUNG TAM CONG TY.
Luong co ban : 18-22000Y= (tuong duong 36 - 44 trieu) chua tinh lam them 
 
DANG KY THU TUC VA THI TUYEN LIEN TUC HANG THANG
 
 
CHUONG TRINH THUC TAP SINH 
1. KIEM TRA MAY
 • Dia diem lam viec: Nagano
 • Tuyen: 4 nam
 • Tuoi: 20 - 26
 • Trinh do: Tot nghiep Trung cap tro len
 • Tay nghe: Khong yeu cau
 • Luong thuc nhan sau khi tru bao hiem, nha o, chua tinh lam them: 9000 yen ~ 18 trieu
 • Co viec lam them: toi thieu 30h/ thang.
 • Ngay thi: 21/9/2017
 • Du kien xuat canh: 28/2/2018
 
2. MOC, COT PHA (phi thap)
 • Dia diem lam viec: AICHI
 • Tuyen: 2 NAM
 • Tuoi: 20 - 30
 • Trinh do: Tot nghiep THPT tro len
 • Tay nghe: Khong yeu cau
 • Luong thuc nhan sau khi tru bao hiem, nha o, chua tinh lam them: 100000 yen ~ 20 trieu
 • Co viec lam them.
 • Ngay thi: 30/9/2017
 • Du kien xuat canh: 16/3/2018
 
3. MOC, COT PHA (phi thap)
 • Dia diem lam viec: AICHI
 • Tuyen: 2 NAM
 • Tuoi: 20 - 30
 • Trinh do: Tot nghiep THPT tro len
 • Tay nghe: Khong yeu cau
 • Luong thuc nhan sau khi tru bao hiem, nha o, chua tinh lam them: 100000 yen ~ 20 trieu
 • Co viec lam them.
 • Ngay thi: 30/9/2017
 • Du kien xuat canh: 16/3/2018
 
4. DON HANG HOT : CHE BIEN THUC PHAM (LAM BANH)
 • Dia diem lam viec: AICHI
 • Tuyen: 25 nu, 5 nam
 • Tuoi: 20 - 26
 • Trinh do: Tot nghiep THPT tro len
 • Tay nghe: Khong yeu cau
 • Uu tien: mat tot, cham chi, kheo tay.
 • Luong co ban da tru: 100000 yen ~ 20 trieu
 • Ngay thi: 2/10/2017
 • Du kien xuat canh: 1/3/2018
CAC BAN DANG KY TU VAN VA PHONG VAN, GUI CV HOAC LY LICH VOI TIEU DE:
PV-JAPAN October-HO TEN-SDT den email: duchanh@vimaru.edu.vn
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN