Tuyển dụng nhân viên cho Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng năm 2017

THONG BAO
V/v tuyen dung nhan vien cho Cong ty TNHH Fuji Xerox Hai Phong

Cong ty TNHH Fuji Xerox Hai Phong la cong ty 100% von dau tu tu Nhat Ban, chuyen san xuat va xuat khau may in Laser, may photocopy, thiet bi quet anh,... Duoc thanh lap tai Khu Cong nghiep VISIP Hai Phong tu ngay 17 thang 8 nam 2012 voi so von 36 trieu USD, la mot trong nhung cong ty co so von dau tu nuoc ngoai lon nhat tai thanh pho Hai Phong.

Trong khuon kho chuong trinh hop tac voi Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam, Cong ty TNHH Fuji Xerox Hai Phong se tien hanh tuyen dung 13 nhan vien va 2 nhom truong doi voi sinh vien tot nghiep tu truong. Chi tiet ve cong viec, yeu cau, che do, thong tin lien he,... trong file dinh kem.

 

 

CONG TY TNHH FUJI XEROX HAI PHONG

THONG BAO THONG TIN TUYEN DUNG NHAN VIEN (NV)

* Quyen loi:
- Muc luong: 6.9 trieu voi sinh vien moi ra truong
- Tro cap tieng Nhat voi muc cao nhat la 5 trieu
- Tuyen dung: Tao co hoi cong bang cho tat ca ung vien
* Moi truong lam viec:
- Chuyen nghiep, tre trung, nang dong, co co hoi duoc dao tao tai Nhat, Trung Quoc.

- Ton trong con nguoi va bao ve quyen loi nguoi lao dong.
* Ngay nghi:
- 2 thu 7 + 4 Chu nhat / thang.
- Nghi he: 7 ngay tro len.
- Du lich: toan bo cong nhan vien cong ty
- Dao tao tieng Nhat mien phi khoa N4
- Dao tao nang cao ky nang, dao tao thang chuc...
- Tuan thu luat phap va tren luat.
- Co xe buyt dua don can bo cong nhan vien tu noi thanh va tu An Duong.
 

STT

Vi tri

So 

luong

 can

 tuyen 

Yeu cau cu the

Mo ta cong viec

 Chuyen nganh

(he dai hoc tro len)

Ngoai ngu

1

NV phong Logistic/
Quan ly linh kien

1

Cac chuyen nganh

Tieng Anh thanh thao

* Chiu trach nhiem tiep nhan linh kien tu nha cung cap, quan ly trang thai vi tri linh kien
* Cung cap linh kien cho kho bo phan san xuat.
* Chiu trach nhiem quan ly linh kien, hang ton kho,

* Giam sat, quan ly to truong, con nguoi

2

NV San xuat

4

Cac chuyen nganh

Tieng Anh giao tiep tot

*  Lap ke hoach, xac dinh, phoi hop va kiem soat cac qua trinh san xuat de co the dam bao chat luong san pham tot.
* Lap ke hoach va thuc hien cac hoat dong cai tien cho quy trinh san xuat, an toan va moi truong.
* Giam sat, quan ly to truong, cong nhan.
* Thuc hien bao tri may moc, thiet bi trong chuyen san xuat.

3

NV phong Kiem tra san pham
(Bo phan QC)

1

Cac chuyen nganh

Tieng Anh giao tiep tot

*  Dam bao chat luong cua san pham dau ra theo tieu chuan cua nha may.
* Bao cao tinh trang loi xay ra tren chuyen, cung cap thong tin cho viec dieu tra va xu ly loi.
* Dam bao viec danh gia san pham dung tien do.
* Chuan bi vat tu, tai lieu lien quan phuc vu cho qua trinh kiem tra may.
* Thao luan, hop tac voi cac phong ban khac de kip thoi xu ly va khac phuc loi xay ra tren chuyen de nang cao chat luong san pham.

4

NV phong Ky thuat linh kien dien
(bo phan ky thuat quan ly nha cung ung)

1

Chuyen nganh ky thuat

Tieng Anh giao tiep tot

* Chuan bi ve mat ky thuat de co the san xuat ra linh kien OK tai nha cung cap.
* Theo doi chat luong linh kien trong qua trinh lap rap hang loat tai FXHP.

5

NV phong Ky thuat thiet bi

1

Chuyen nganh dien

Tieng Anh giao tiep tot

*  Lap dat chuyen san xuat.
* Thiet ke do ga.
* Lap dat, van hanh cac loai thiet bi: may do muc, thiet bi kiem tra....
* Bao tri, bao duong chuyen va cac loai thiet bi.

6

NV phong Mua hang phi san xuat

1

Cac chuyen nganh

Tieng Anh giao tiep

* Tim kiem nha cung cap, xin bao gia va thuong luong voi nha cung cap.
* Kiem tra danh gia bao gia va quyet dinh lua chon bao gia.
* Nghiep vu lien quan den mua hang, nhan hang va thanh toan.

7

Nhom truong phong Ke toan

1

Chuyen nganh Ke toan

Tieng Anh giao tiep tot
(Uu tien biet tieng Nhat)

* Tong hop doi chieu so lieu giua cac bo phan noi bo, du lieu chi tiet va tong hop;
*Kiem tra cac dinh khoan, cac nghiep vu phat sinh trong ky;

 • Kiem tra so du cuoi ky co hop ly va khop dung voi cac bao cao chi tiet;
 • *Doi chieu, theo doi thu nhap, chi phi, khau hao TSCD, cong no, nghia vu thue va cac nghiep vu khac;
 • *Thuc hien tong hop so lieu va kiem tra, can doi so lieu ke toan;
 • Thuc hien cac cong viec khac theo yeu cau cua quan ly cap tren;
 • Giai trinh so lieu, cung cap ho so, so lieu cho co quan thue, kiem toan, thanh tra kiem tra theo yeu cau cua Truong phong;
 • Xu ly, luu tru chung tu va cac tai lieu ke toan theo quy dinh;
 • Dam bao bao cao tai chinh ket thuc hang thang kip thoi gian va chinh xac;
  *Dam bao cac bao cao thue voi co quan Thue dung quy cach, thoi han;
  *Ket hop voi cac Bo phan lien quan trong Cong ty de giai quyet cac vuong mac lien quan den linh vuc ke toan va thue;
 • Dao tao kien thuc ke toan va luat thue lien quan;
 • Kien nghi va de xuat bien phap giai quyet van de va cai tien cong viec.

8

NV phong Ke hoach

1

Chuyen nganh Kinh te

Tieng Anh giao tiep tot

* Quan ly gia thanh, chi phi, hang ton kho.
* Thuc hien cac nhiem vu do quan ly giao.

9

Nhom truong phong quan ly cung ung

1

Cac chuyen nganh

Tieng Anh giao tiep tot

* Lap ke hoach nam va quan ly ke hoach quy

* Chuan bi tai lieu cho cac cuoc hop noi bo va to chuc cuoc hop.

* Thiet lap va quan ly cac muc tieu kinh doanh cua cong ty.

* Chuan bi tai lieu va bao cao voi nha cung cap.

* Chuan bi bao cao hang tuan, hang thang.

*Lam viec voi khach hang nuoc ngoai (Nhat Ban, Han Quoc, Trung Quoc, Singapo...)

* Quan ly cong viec va KPI cua cac thanh vien trong nhom

* Dua ra luu trinh cong viec cho cac cong viec cua phong.

* Quan ly cong viec cua phong khi truong phong di vang.

10

NV phong Xuat nhap khau

1

Cac chuyen nganh

Tieng Anh giao tiep tot

* Lam thu tuc hai quan nhap khau.
* Lien lac voi nha cung cap, nguoi giao nhan, bo phan khac va giai quyet cac van de lien quan.
* Bao cao va trinh bay voi cap tren.
* Lam cac cong viec khac theo chi dinh cua cap tren.

11

Nv phong Quan ly Spare Part

1

Cac chuyen nganh

Tieng Anh giao tiep tot

* Quan ly lich san xuat / dong goi / van chuyen, lap bao cao hang tuan va hang thang.
* Quan ly hang ton kho va dat mua vat lieu dong goi tieu hao
* Quan ly OIC va dong goi hoat dong
* Van hanh he thong Quan ly dong goi
* Quan ly, dao tao cong nhan
* Thuc hien cai tien quy trinh san xuat
* Thuc hien cac yeu cau khac tu cap tren.

12

Giao vien tieng Nhat

1

Cac chuyen nganh

Tieng Nhat toi thieu N3

*  Giang day tieng Nhat cho nhan vien cong ty theo chuong trinh dao tao tieng Nhat cua cong ty
* Chuan bi giao an, giao trinh, len ke hoach Giang day cho chuong trinh hoc tieng Nhat.
* Luyen thi nang luc tieng Nhat cac cap do N4 cho hoc vien.
* Danh gia, bao cao tinh hinh, ket qua hoc tap cua hoc vien cho Ban giam doc cong ty.
* Lam cac cong viec khac theo yeu cau cua cong ty.

 

 

De theo doi thong tin tuyen dung cua chung toi, vui long truy cap trang facebook: https://www.facebook.com/FujiXeroxHaiPhongCompany

Hoac trang web cua Cong ty: http://tuyendung.fxhp.com.vn

Nop ho so qua email: fxhp-recruitment@fxhp.com.vn.

SDT: (0225) 8831005

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN