Hướng dẫn tổ chức cho sinh viên lao động giảm điểm phạt.

Hướng dẫn tổ chức cho sinh viên lao động giảm điểm phạt.

Bước 1. SV vi phạm kỷ luật (diện được lao động giảm điểm phạt) sau khi nhận thông báo của Khoa (đơn vị có SV) hoặc Ban quản lý KNT về mức độ vi phạm (trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo) làm đơn xin lao động giảm điểm phạt tại văn phòng Khoa/Viện theo mẫu BM.01.QT.CTSV.03 (hoặc tải tại trang Web: http://www.vimaru.edu.vn mục Văn bản biểu mẫu\Phòng Công tác SV) điền đầy đủ thông tin, ký tên và nộp cho Trợ lý CTSV.

Bước 2. Trợ lý CTSV Khoa/Viện ký xác nhận các lỗi được lao động giảm điểm và tổng số điểm được giảm sau khi lao động, trình Ban Chủ nhiệm Khoa/Viện.

Bước 3. Ban Chủ nhiệm Khoa/Viện phân công công việc cho SV và cử đơn vị tiếp nhận lao động phân công công việc cụ thể.

Bước 4. Đơn vị trực tiếp sử dụng lao động cho SV lao động, sau khi SV lao động đơn vị trực tiếp sử dụng lao động ký nhận xét và đánh giá kết quả lao động, chuyển Trợ lý CTSV Khoa/Viện.

Bước 5. Trợ lý CTSV Khoa/Viện ký nhận số điểm được trừ sau khi SV đã tiến hành lao động giảm điểm. Số điểm còn lại, nếu nằm trong khung dưới 15 điểm thì được tính vào số điểm điểm phạt tích lũy, nếu nằm trong khung từ 15 đến 20 điểm thì Ban Chủ nhiệm Khoa/Viện ra quyết định Khiển trách, nếu nằm trong khung từ 21 đến 25 điểm thì Ban Chủ nhiệm Khoa/Viện ra quyết định Cảnh cáo.

Bước 6. Ban Chủ nhiệm Khoa/Viện gửi danh sách và các QĐ kỷ luật về Phòng CTSV theo báo cáo tháng (BM.02.QT.CTSV.03) (Lưu ý số lần được LĐGĐ đối với từng ngành- Ngành đi biển 1 kỳ 2 lần; các ngành khác 1 kỳ 1 lần)

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook