Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Đánh giá học phần

Đánh giá học phần

Phương thức tính điểm quá trình (điểm X) do các Bộ môn đề xuất và Trưởng Khoa/Viện/Trung tâm phê duyệt để thực hiện, gửi 01 bản về Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng để lưu trữ  để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Hình thức tổ chức thi kết thúc học phần phải được cập nhật hàng năm trong đề cương chi tiết học phần. Giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn cách thức tính điểm học phần cho sinh viên trước khi bắt đầu giảng dạy.

a) Đối với học phần loại I

Z = 0,5X + 0,5Y

Trong đó:

Z: điểm đánh giá học phần;

X: điểm quá trình học tập, gồm có các thành phần: đánh giá ý thức, thái độ tham gia  học tập; phần kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức và tự học; phần vận dụng kiến thức.

Y: điểm thi kết thúc học phần.

Để được dự thi kết thúc học phần, sinh viên phải đảm bảo tham dự ít nhất 75% thời gian theo kế hoạch học tập và tất cả các điểm thành phần  Xi ≥ 4. Trường hợp không đủ điều kiện dự thi thì ghi X = 0 và Z = 0 (không đủ điều kiện dự thi).

Điểm thi kết thúc học phần (Y) phải đảm bảo điều kiện ≥ 2. Trường hợp Y < 2 thì  Z = 0. Điểm X, Y, Z được lấy theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ  số sau dấu phẩy.

b) Đối với học phần loại II

Z = Y

Điểm thi kết thúc học phần (Y) phải đảm bảo điều kiện ≥ 2. Trường hợp Y<2 thì  Z=0. Điểm Y, Z được lấy theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ  số sau dấu phẩy.

Riêng đối với các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh chỉ đánh giá kết thúc học phần theo 02 mức Đạt hoặc Không đạt và kết quả phải được cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý đào tạo chung của Nhà trường để phục vụ xét tốt nghiệp.

c) Quy đổi thang điểm và  tính điểm Z

Điểm Z sau khi được tính theo thang điểm 10 được quy đổi sang thang điểm 4 và thang điểm chữ như sau:

 

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm 4

Đạt

9,0 – 10,0

A+

4

8,5 – 8,9

A

4

8,0 – 8,4

B+

3,5

7,0 – 7,9

B

3

6,5 – 6,9

C+

2,5

5,5 – 6,4

C

2

5,0 – 5,4

D+

1,5

4,0 – 4,9

D

1

Không đạt

0,0 – 3,9

F

0

 

2. Quy trình cho điểm X, Y, Z:

a) Mỗi giảng viên khi lên lớp phải mang theo Bảng theo dõi học tập của sinh viên để cập nhật thông tin. Giảng viên trực tiếp ra đề kiểm tra, trừ bài thi kết thúc học phần. Giảng viên có trách nhiệm tính điểm X, xin xác nhận của Trưởng Bộ môn và thông báo công khai và cấp cho lớp sinh viên 01 bản sao Bảng theo dõi học tập của sinh viên trong buổi học cuối cùng của học phần.  Giảng viên gửi cho Trưởng Bộ môn bản chính.

b) Sau khi có kết quả thi kết thúc học phần (điểm Y):

- Đối với các học phần do Bộ môn chủ trì tổ chức thi: Bộ môn nhập điểm Y vào phần mềm và in kết quả thi, gửi kết quả về GVK và thông báo trên bảng tin của đơn vị.

- Đối với các học phần thi tập trung do Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tổ chức:

+ Trước khi thi ít nhất 05 ngày, Trưởng Bộ môn gửi Bảng theo dõi học tập của sinh viên (lập thành 3 bộ) để lưu (01 bộ) và gửi về Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (01 bản) và bộ phận giáo vụ Khoa/Viện/Trung tâm (01 bản).

+ Giáo vụ Khoa/Viện/Trung tâm có trách nhiệm nhập điểm X trước khi thi. Sau khi các Bộ môn nộp kết quả chấm thi, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng cùng với 02 giảng viên của Bộ môn nhập: Điểm Y-Phách, sau đó nhập Phách-SBD. Ngay sau đó điểm Z sẽ được phần mềm tự động tính toán theo một trong các công thức trên và in kết quả. Hai giảng viên sẽ cùng ký xác nhận kết quả Z với Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng và in sao thành 3 bản để gửi cho Bộ môn, GVK và Lớp học phần (thông qua GVK).

Điều 19. Công tác tổ chức thi và lưu trữ bài thi

1. Nhà trường tổ chức một kỳ thi chính cuối mỗi học kỳ.

2. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất 2/3 ngày cho mỗi tín chỉ (trừ các trường hợp học lại, học cải thiện điểm).

3. Công tác quản lý điểm và lưu trữ bài thi

a) Các bài kiểm tra thường xuyên trong đánh giá quá trình sau khi được giảng viên chấm, chữa, vào điểm phải trả cho sinh viên trước khi kết thúc giảng dạy của học kỳ. Giảng viên giải quyết mọi khiếu nại của sinh viên trước khi duyệt điều kiện dự thi học phần.

b) Các bài thi viết do Nhà trường, các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn tổ chức và bài tập lớn, đồ án môn học được lưu trữ trong 2 năm. 

c) Bảng theo dõi học tập của sinh viên do Bộ môn và giảng viên lưu trữ trong 6 năm. 

d) Bảng “Kết quả đánh giá học phần” gồm có các điểm X, Y, Z phải có chữ ký của cả hai giảng viên chấm thi và Trưởng bộ môn. Bảng “Kết quả đánh giá học phần” được gửi về Văn phòng khoa, Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng và công bố công khai cho sinh viên biết chậm nhất một tuần sau khi bàn giao bài để chấm thi, được lưu trữ ít nhất 6 năm tại đơn vị tổ chức thi. Giảng viên chấm thi chịu trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin trong các bảng “Kết quả đánh giá học phần”. Việc sửa chữa trong trường hợp ghi nhầm chỉ do giảng viên chấm thi thực hiện và phải có chữ ký xác nhận của Trưởng Bộ môn bên cạnh vị trí sửa chữa.