Công ty TNHH Giao nhận và Vận tải Key line (KLLC) www.kllc.com.vn​ tuyển dụng tháng 11 - 2017

Cong ty TNHH Giao nhan va Van tai Key line (KLLC) www.kllc.com.vn tuyen dung thang 11 - 2017
 
Dear Mr. Nguyen Duc Hanh,
 
Em chao thay, em la Huyen cuu sinh vien khoa kinh te cua truong va hien em dang lam viec tai Cong ty TNHH Giao nhan va Van tai Key line (KLLC)
Hien tai cong ty em dang co nhu cau tuyen them nhan vien va qua page Lien chi khoa em duoc biet thay dang giup do gan ket nhu cau cua cac doanh nghiep va sinh vien. Em rat cam kich vi su giup do nhiet tinh cua thay. Chinh vi vay em xin gui den thay thong tin tuyen dung cua cong ty em, rat mong nhan duoc su giup do cua thay.
Em xin chan thanh cam on va Chuc thay mot ngay lam viec hieu qua!
 
Tks & B.rgds
Ms.Thu Huyen
Customer Service
--------------------------------------------------
KEY LINE LOGISTICS AND TRANSPORTATION Co., Ltd
Add: No 18, Lot 3E, Le Hong Phong Str, Ngo Quyen Dist, Hai Phong.
Tel : (0084) 947.262.826
Fax: (0084) 313.556.921
Skype : huyen_kllc
Website: http:\\www.kllc.com.vn

Thong tin tuyen dung:

Chuc vu: Chuyen vien - Nhan vien ( Sales)
 • Muc luong: 5 - 7 trieu
 • Kinh nghiem: Chua co kinh nghiem
 • Yeu cau bang cap: Khong yeu cau
 • So luong can tuyen: 3
 • Nganh nghe: Logistics
 • Dia diem lam viec: Hai Phong
 • Hinh thuc lam viec: Toan thoi gian co dinh
 • Yeu cau do tuoi: Khong yeu cau do tuoi
 • Mo ta cong viec: Sales phone va giao dich hang hoa xuat, nhap khau, tim kiem khach hang co nhu cau xuat nhap khau, tu van dich vu hai quan va van tai,....
 • Quyen loi duoc huong:
  • Luong co ban + thuong theo loi nhuan thang.
  • Thuong cac ngay le, tet, tham hoi om dau, hieu hy,...
  • Duoc tham gia BHXH, BHYT, BHTN
  • Thuc hien tang luong 6 thang 1 lan
 • Yeu cau khac: Suc khoe tot, tuoi doi tu 22 - 32, thanh thao tin hoc van phong, trung thuc, nhanh nhen, nhiet tinh voi cong viec
 • Hinh thuc nop ho so: Qua mail hoac nop truc tiep
 • Thong tin gui CV: cac ban dang ky phong van gui CV voi tieu de: PV-KLLC-ho ten-sdt den mail: duchanh@vimaru.edu.vn

 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN