CÔNG TY CP THIẾT BỊ HÀNG HẢI MECOM TUYỂN KỸ SƯ BÁN HÀNG

THONG BAO TUYEN DUNG

 

            Cong ty CP Thiet Bi Hang Hai - Mecom chuyen xuat - nhap khau, cung cap, lap dat, sua chua, bao tri cac loai thiet bi dien tu Hang hai chuyen dung cho tau ca, tau hang; thiet vi thong tin lien lac chuyen dung cho duong bo va hang khong; va vat tu chuyen dung cho nganh dong tau.                 

            Do nhu cau San xuat - Kinh doanh mo rong, Cong ty chung toi can tuyen:

 

1/ Vi tri: Nhan vien Kinh doanh

-           So luong: 02

-          Trinh do chuyen mon: Dai hoc chuyen nganh Khai thac Hang Hai/ An toan Hang Hai/ Dieu khien tau bien

-          Do tuoi: 23 - 40

-          Gioi tinh: Nam

-          Trinh do tin hoc: thanh thao vi tinh van phong

-          Trinh do ngoai ngu: Doc, hieu tai lieu tieng Anh

-          Kinh nghiem: Khong yeu cau

-          Dia diem lam viec: 142 duong D1, khu do thi moi Him Lam, Phuong Tan Hung, quan 7, TP HCM

-          Mo ta cong viec co ban:

+ Ban hang cac loai may thiet bi dien tu chuyen dung trong nganh Hang Hai (Sonar, Radar,...) thong qua he thong dai ly hoac ban truc tiep cho ngu dan

+ Tiep thi truc tiep cho cac cong ty, nha may

+ Truc tiep ban giao, lap dat, thu tien ban hang

+ Di bien huong dan su dung thiet bi cho ba con ngu dan

+ Phoi hop voi cac anh em trong phong va cac phong ban khac gop y ve cac cong viec phuc vu kinh doanh: nghien cuu, thu nghiem, tiep thi,...

+ Cac phan viec khac theo su phan cong cua lanh dao.

-          Luong: tu 7tr den 12tr + Cac khoan tien thuong cao (trung binh tu 4-6 thang tien thuong trong nam)

-          Che do: duoc tham gia BHXH, nghi phep, tham quan nghi mat hang nam.

           

Ho so bao gom: Don xin viec, so yeu ly lich, ban sao so ho khau + CMND, giay kham suc khoe, bang tot nghiep, bang diem, ban sao cac van bang co lien quan.

 

Ho so gui truc tiep qua email hoac bang duong buu dien:

 

Phong To chuc hanh chinh - Cong ty Co phan Thiet Bi Hang Hai - Mecom

Dia chi: 22-24-26 Mac Thi Buoi, Phuong Ben Nghe, Quan 1, TPHCM.

Dien thoai: 08.38210132 (gap Mrs Van) hoac di dong: 0902545883

Email: nguyenthivan@mecom.com.vn       Website: www.mecom.com.vn

 

Thoi han nop ho so: Tu ngay dang thong bao den het ngay 31/03/2018

 

Tran trong!

NGUYEN THI VAN - P.TCHC

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook