CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT - VIETSUN CORPORATION - TUYỂN DỤNG

CONG TY CO PHAN NHAT VIET - VIETSUN CORPORATION - TUYEN DUNG
 
 
 
Vi tri tuyen dung
Sale
C/S LOG
Dieu hanh doi xe vender
1
Cap bac
Nhan vien
Nhan vien
Nhan vien
2
Nganh Nghe
Ban hang
Cham soc khach hang
Van tai
3
Dia diem lam viec
Hai phong
Hai Phong
Hai phong
4
Hinh thuc lam viec
Toan thoi gian co dinh
Toan thoi gian co dinh
Toan thoi gian co dinh
5
Muc luong
thoa thuan
thoa thuan
thoa thuan
6
So luong tuyen
01
01
01
7
Mo ta cong viec
- Tim kiem, phat trien nguon khach hang, tang doanh thu va loi nhuan cho Cong ty.
- Thuc hien chao ban cac dich vu giao nhan van tai va tiep van (duong bo, duong bien, ...) cua Cong ty
- Nghien cuu nhu cau khach hang va nang luc cua Cong ty de phat trien cac loai hinh dich vu moi, nang cao chat luong cac dich vu hien co
- Ho tro va tu van cho khach hang trong viec su dung cac dich vu cua Cong ty
- Thuc hien cong tac cham soc khach hang
- Xay dung, de xuat cac chuong trinh khuyen mai, quang cao
- Dat duoc muc tieu doanh so tung thang/quy/nam
- Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Quan ly truc tiep.
- Nhan ke hoach dong/tra hang tu cac bo phan lien quan.
 - Thong bao hang den khach hang co hang tren tung chuyen - tau cap Hai Phong.
- Tiep nhan ke hoach nhan hang cua tung khach hang tung ngay.
- Len ke hoach tra hang cho khach hang tung ngay..
- Khop noi xe va ke hoach nhan hang cua khach hang tung ngay cho chuan.
- Lap bien ban giao nhan hang hoa ( kem chung tu , neu co)
- Bo tri, phan bo kiem dem hang ngay den cac kho + kem chung tu kiem dem ( neu co ).
 - Lam bao cao ke hoach xe + kiem dem_ list hang ton hang ngay .
- Xin vo ben bo phan cap vo de di dong hang (neu co).
- Giai quyet thuong vu xe tra hang tren kho : Cont thung, uot hang, cont sai chi, bo tri kiem dem len
kho khi khach hang yeu cau...
-Bao cao truc tiep, chiu su phan cong va chiu trach nhiem truoc truong bp.
- Thuc hien cac bao cao khac theo qui dinh va theo yeu cau cua Truong bp, GD/PGD Cty. - Thuc hien cong viec theo su phan cong cua BGD
- Tiep nhan ke hoach dong / tra hang ngay ngay. Phan bo ke hoach cho cac doi xe, bao gom xe nha va xe vender.
- Thay mat cty lam viec va thuong luong gia voi cac vendor.
- Lap hop dong, phu luc hop dong voi cac vender.
- Co-ordinate trong viec dieu dong phuong tien cua cac vendor.
- Phoi hop voi cac bp lien quan trong cong tac dong/ tra hang hang ngay.
- Danh gia vender sau moi thang de co ke hoach dieu dong hop ly.
- Cac cong viec khac theo chi dao cua phu trach phong / BGD.
8
Quyen loi duoc huong
Luong thoa thuan + thuong
- Huong day du cac quyen loi theo Luat lao dong
- Duoc thanh toan cong tac phi khi di cong tac. - Moi truong lam viec chuyen nghiep
Luong thoa thuan + thuong
- Huong day du cac quyen loi theo Luat lao dong
- Duoc thanh toan cong tac phi khi di cong tac. - Moi truong lam viec chuyen nghiep
Luong thoa thuan + thuong
- Huong day du cac quyen loi theo Luat lao dong
- Duoc thanh toan cong tac phi khi di cong tac. - Moi truong lam viec chuyen nghiep
9
Kinh nghiem/ ky nang chi tiet
Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh Ngoai thuong, Marketing, Giao thong Van tai, hoac tuong duong
- Uu tien ung vien co kinh nghiem trong linh vuc tau bien va forwarder
- Co kha nang giao tiep tot, nhanh nhen, kha nang trinh bay thuyet phuc
- Trung thuc trong cong viec, co tinh than trach nhiem cao
- Co kha nang lam viec doc lap va chiu duoc ap luc cong viec
- Su dung thanh thao vi tinh van phong.
Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh Ngoai thuong, Marketing, Giao thong Van tai, hoac tuong duong
- Uu tien ung vien co kinh nghiem trong linh vuc tau bien va forwarder
- Co kha nang giao tiep tot, nhanh nhen, kha nang trinh bay thuyet phuc
- Trung thuc trong cong viec, co tinh than trach nhiem cao
- Co kha nang lam viec doc lap va chiu duoc ap luc cong viec
- Su dung thanh thao vi tinh van phong.
Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh Ngoai thuong, Marketing, Giao thong Van tai, hoac tuong duong
- Uu tien ung vien co kinh nghiem trong linh vuc tau bien va forwarder.
- Thong thao cac tuyen duong, dac biet phia Bac.
- Co kha nang giao tiep tot, nhanh nhen, kha nang trinh bay thuyet phuc
- Trung thuc trong cong viec, co tinh than trach nhiem cao
- Co kha nang lam viec doc lap va chiu duoc ap luc cong viec
- Su dung thanh thao vi tinh van phong.
10
Ho so bao gom
Don xin viec (Tieng Viet) va / hoac CV (Tieng Viet / Tieng Anh);
- So yeu ly lich co xac nhan cua dia phuong (ban goc khong qua 06 thang);
- Cac bang cap va chung chi co lien quan (photo);
- Giay kham suc khoe va Giay khai sinh (photo);
-  Anh 3x4 chup moi nhat;
- Ban CV neu ro qua trinh lam viec, kinh nghiem, bang cap.
- Ung vien can gui thong tin Ho so kem Anh qua Email truoc tai dia chi sau day: hpg.hr@vietsunlogistic.com or VP Cty
Pic : Ms Ly ( 0936 901 810 )
Don xin viec (Tieng Viet) va / hoac CV (Tieng Viet / Tieng Anh);
- So yeu ly lich co xac nhan cua dia phuong (ban goc khong qua 06 thang);
- Cac bang cap va chung chi co lien quan (photo);
- Giay kham suc khoe va Giay khai sinh (photo);
-  Anh 3x4 chup moi nhat;
- Ban CV neu ro qua trinh lam viec, kinh nghiem, bang cap.
Don xin viec (Tieng Viet) va / hoac CV (Tieng Viet / Tieng Anh);
- So yeu ly lich co xac nhan cua dia phuong (ban goc khong qua 06 thang);
- Cac bang cap va chung chi co lien quan (photo);
- Giay kham suc khoe va Giay khai sinh (photo);
-  Anh 3x4 chup moi nhat;
- Ban CV neu ro qua trinh lam viec, kinh nghiem, bang cap.

 

 
Vi tri tuyen dung
Sale / Customer Sevice
Giao nhan kiem dem
1
Cap bac
Nhan vien
Nhan vien
2
Nganh Nghe
Ban hang va cham soc khach hang
Ke toan
3
Dia diem lam viec
Hai phong
Hai phong
4
Hinh thuc lam viec
Toan thoi gian co dinh
Toan thoi gian co dinh
5
Muc luong
thoa thuan
thoa thuan
6
So luong tuyen
02
02
7
Mo ta cong viec
- Tim kiem hang hoa, mo rong thi truong va mang luoi khach hang truc tiep .
- Cham soc khach hang hien huu . Gui lich tau cung nhu lien he voi khach hang , cap nhat ke hoach dong hang hang ngay.
- Phoi hop voi cac bo phan lien quan dam bao cung ung dich vu tot nhat cho khach hang.
- Lam cac bao cao lien quan.
- Lam viec theo su chi dao cua cap tren.
- Chi tiet cong viec se trao doi cu the trong buoi phong van
- Giao nhan dong/tra hang tai kho.
- Den hien truong dung thoi gian va dia diem qui dinh, sau do thong bao voi nguoi dai dien (thu kho) chuan bi tiep nhan cntr hang
- Kiem tra tinh trang vo cntr (vo, noc, cua cntr...), kiem tra tinh trang seal. Neu co phat sinh can lap bien ban hien truong va xin ky kien chi dao
- Tien hanh kiem tra cntr/seal cung voi thu kho, lai xe hoac nguoi dai dien kho hang va thong nhat voi ben nhan hang hoac giao hang ve phuong thuc giao nhan hang hoa
- Tien hang cat seal mo cntr, to chuc giao nhan hang hoa theo phuong an da thong nhat so lieu giua hai ben
- Doi lenh va lam thu tuc Hai Quan doi voi nhung lo hang quoc te.
- Thuc hien cac bao cao khac theo qui dinh va theo yeu cau cua Ban Giam doc va BLD Cong ty
8
Quyen loi duoc huong
Luong thoa thuan + thuong
- Huong day du cac quyen loi theo Luat lao dong
- Duoc thanh toan cong tac phi khi di cong tac. - Moi truong lam viec chuyen nghiep
Luong thoa thuan + thuong
- Huong day du cac quyen loi theo Luat lao dong
- Duoc thanh toan cong tac phi khi di cong tac. - Moi truong lam viec chuyen nghiep
9
Yeu cau so nam kinh nghiem
uu tien co kinh nghiem
uu tien co kinh nghiem
10
Yeu cau bang cap
Dai hoc
Trung cap tro len.
11
Ho so bao gom
Don xin viec (Tieng Viet) va / hoac CV (Tieng Viet / Tieng Anh);
- So yeu ly lich co xac nhan cua dia phuong (ban goc khong qua 06 thang);
- Cac bang cap va chung chi co lien quan (photo);
- Giay kham suc khoe va Giay khai sinh (photo);
-  Anh 3x4 chup moi nhat;
- Ban CV neu ro qua trinh lam viec, kinh nghiem, bang cap.
Don xin viec (Tieng Viet) va / hoac CV (Tieng Viet / Tieng Anh);
- So yeu ly lich co xac nhan cua dia phuong (ban goc khong qua 06 thang);
- Cac bang cap va chung chi co lien quan (photo);
- Giay kham suc khoe va Giay khai sinh (photo);
-  Anh 3x4 chup moi nhat;
- Ban CV neu ro qua trinh lam viec, kinh nghiem, bang cap.
 
Cac ban dang ky phong van gui CV theo yeu cau voi tieu de: PV-VIETSUN LOGISTIC-HO TEN-SDT den mail duchanh@vimaru.edu.vn
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
 
Nhóm tin tuyển dụng: 
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook