THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

THONG TIN TUYEN SINH 2018

Nam 2018, Dai hoc Hang hai Viet Nam dang ky thuc hien 03 phuong thuc xet tuyen:

- Phuong thuc 1: Xet tuyen dua tren diem Ky thi THPT quoc gia do Bo GD&DT to chuc.

- Phuong thuc 2: Xet tuyen thang ket hop cho toan bo cac nganh doi voi tieu chi sau:

+ Co chung chi Tieng Anh quoc te trong thoi han (tinh den ngay 30/6/2018): IELTS 5.5; B2-Cambridge do Trung tam khao thi uy quyen Cambridge English quoc te ma so VN567 to chuc thi tai Truong DH Hang hai Viet Nam; TOEFL 513-ITP hoac 65-iBT.

+ Tong diem cac mon thi THPT quoc gia nam 2018 trong to hop xet tuyen dat nguong chat luong dau vao theo Quy dinh cua Bo GD&DT.

- Phuong thuc 3: Xet tuyen dua tren ket qua hoc tap va ren luyen 03 nam hoc THPT:

+ Doi tuong: Toan bo cac chuyen nganh thuoc nhom Ky thuat & Cong nghe.

+ Tieu chi xet tuyen: Thi sinh tot nghiep THPT nam 2016, 2017, 2018. Xet tuyen theo diem trung binh to hop mon xet tuyen (da cong diem uu tien) tu cao xuong thap cho den het chi tieu. Chuyen nganh Dieu khien tau bien va Khai thac may tau bien chi tuyen thi sinh Nam. Chuyen nganh Kien truc va noi that su dung ket qua thi Ve my thuat nam 2018 trong xet tuyen. Thoi gian nhan ho so: 01/7/2018.

Chi tiet mau ho so xem tai Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn